Kvartalsrapport juli-september 2013

"Fortsatt stabil utveckling"

”Trelleborg rapporterar ytterligare ett bra kvartal. Det underliggande rörelseresultatet utvecklades starkt och motsvarande marginal är den hittills högsta i ett enskilt kvartal. Den organiska försäljningen ökade med 5 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Flertalet geografiska marknader uppvisade positiv organisk tillväxt och merparten av Trelleborgs marknadssegment utvecklades väl.

Vårt ständiga förbättringsarbete i kombination med stärkta positioner i marknaden har skapat en stark och stabil bas för vårt värdeskapande. De högre försäljningsvolymerna i kvartalet har genererat marginaler som såväl historiskt som säsongsmässigt sett är höga. Under kvartalet har vi slutfört ett teknikförvärv som stärker vårt erbjudande på den växande naturgasmarknaden till havs. Innovationstakten är fortsatt hög inom koncernen.

Trelleborg har haft ett ovanligt bra tredje kvartal som till viss del frångått de säsongsvariationer vi normalt har, delvis förklarat av gynnsamma projektleveranser av engångskaraktär. För det fjärde kvartalet är vår samlade bedömning att efterfrågan återigen följer den historiska säsongsvariationen, om än från högre nivåer i förhållande till tidigare år. Marknadsutsikterna är liksom tidigare fortsatt osäkra. Vi följer den ekonomiska utvecklingen noga och har fortsatt god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.   

Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2013 uppgick till 5 306 MSEK (4 961). Den organiska försäljningen ökade med 5 procent (-2). Strukturaffärer bidrog med 4 procent (0) och valutakursförändringar uppgick till -2 procent (-2).

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och exklusive intressebolagsandel i TrelleborgVibracoustic, ökade med 30 procent till 688 MSEK (528). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 13,0 procent (10,6), den högsta hittills för koncernen i ett enskilt kvartal.

Jämförelsestörande poster uppgick till -101 MSEK (-12), vilka består av omstruktureringskostnader och är i linje med vad som tidigare har kommunicerats.

Det operativa kassaflödet uppgick till 763 MSEK (625).

Rörelseresultatet för intressebolaget TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 31 MEUR (20), motsvarande en rörelsemarginal på 7,4 procent (5,1).

Trelleborgs intressebolagsandel i TrelleborgVibracoustic exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 133 MSEK före skatt (78). Intressebolagsandelen, inklusive jämförelsestörande poster om 108 MSEK, uppgick till 25 MSEK före skatt (72).

Totalt koncernen
Nettoomsättningen totalt för koncernen uppgick till 5 306 MSEK (4 965).

Rörelseresultatet ökade i kvartalet till 612 MSEK (591).

Resultat per aktie uppgick i kvartalet till 1,40 SEK (1,45).

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2013
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det tredje kvartalet 2013, justerat för säsongsmässiga variationer.

Inbjudan till presentation och telefonkonferens den 23 oktober kl. 10:30
En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 23 oktober kl. 10:30. För att delta i telefonkonferensen ring: 08-51 99 9355 (Sverige), +44 20 33 64 5372 (Storbritannien) eller +1 85 57 16 1596 (USA). Kod: ”Trelleborg”.
Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 21 miljarder kronor och har verksamhet i mer än 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på drygt 14 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på Nasdaq OMX Nordic List, Large Cap.
www.trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 23 oktober 2013, kl 07:45.