Kvartalsrapport april-juni 2013

"Fortsatta förbättringar" "Trelleborg redovisar återigen ett starkt kvartal. Rörelseresultatet och marginalen i kvartalet är de högsta hittills för koncernen. Den organiska försäljningen utvecklades positivt och växte med 2 procent jämfört med föregående år, drivet av en svagt positiv utveckling i Europa, inte minst inom generell industri, och en fortsatt god tillväxt i Asien. Vi fortsätter stärka koncernens positioner inom attraktiva och lönsamma marknadssegment, primärt genom organiska initiativ. Under kvartalet slutfördes ett mindre förvärv inom offshore olja/gas som redan bidrar positivt och förstärker vår position ytterligare inom detta intressanta segment. Samtidigt pågår arbetet med våra excellens- och åtgärdsprogram som fortsätter ge positiv påverkan på resultatet. Vi gläds över fortsatta förbättringar, men vi är långt ifrån nöjda. Vår ambition är att ständigt höja ribban och prestera bättre. EU-kommissionens dom för deltagande i en kartell avseende marina slangar fastställdes av EU-domstolen under kvartalet. Ärendet har pågått sedan 2007 och även om vi inte delar domstolens uppfattning av det rådande rättsläget, innebär domen att vi nu har kommit till slutet i hanteringen av en fråga som levt under många år och vi kan nu istället blicka framåt. Marknadsutsikterna är fortsatt osäkra. Vår samlade bedömning är dock att efterfrågan bedöms vara i nivå med det andra kvartalet 2013. Liksom tidigare följer vi den ekonomiska utvecklingen noga och har fortsatt god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden," säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Kvarvarande verksamheter

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2013 uppgick till 5 628 MSEK (5 612). Den organiska försäljningen
ökade med 2 procent.
 
Rörelseresultatet i kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster och exklusive intressebolagsandel i
TrelleborgVibracoustic, ökade med 3 procent till 723 MSEK (702). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 12,8 procent (12,5), den högsta hittills för koncernen.
 
Jämförelsestörande poster uppgick till -204 MSEK (+171), varav omstruktureringskostnader uppgick till -49 MSEK (-32). Se vidare sidan 3.
 
Det operativa kassaflödet i kvartalet uppgick till 531 MSEK (590).

Rörelseresultatet i kvartalet för intressebolaget TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster,
uppgick till 31 MEUR (proforma 27 MEUR), motsvarande en rörelsemarginal på 6,9 procent (proforma 6,5).
 
Trelleborgs intressebolagsandel i TrelleborgVibracoustic uppgick i kvartalet till 97 MSEK före skatt (-). Denna andel har belastats med -11 MSEK i jämförelsestörande kostnader (-).

Totalt koncernen

Nettoomsättningen totalt för koncernen uppgick i kvartalet till 5 628 MSEK (7 533).
 
Rörelseresultatet minskade i kvartalet till 616 MSEK (1 115), vilket främst påverkades av att andra kvartalet 2013 belastats med engångskostnader på 155 MSEK och föregående år av engångsintäkter på 337 MSEK.
 
Under andra kvartalet 2012 ingick numera avvecklade verksamheter i koncernens rapportering.
 
Resultat per aktie uppgick i kvartalet till 1,40 SEK (3,35).

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2013

Efterfrågan bedöms vara i nivå med det andra kvartalet 2013, justerat för säsongsmässiga variationer.

Inbjudan till telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas den 23 juli kl. 09:30. För att delta i telefonkonferensen ring 08-519 993 68 eller +44 207 660 2081 eller +1 855 7532 237. Kod: ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.