Besked från EU-domstolen angående tidigare kartellärende

År 2007 anklagades ett dotterbolag inom Trelleborgkoncernen för deltagande i en kartell avseende marina oljeslangar. EU-kommissionen dömde i januari 2009 Trelleborg till 24,5 MEUR i böter med anledning av detta ärende.

I samband med anklagelserna vidtogs omedelbart åtgärder, och de individer som senare befanns skyldiga till att ha deltagit i kartellärendet, trots koncernens tydliga riktlinjer och nolltolerans mot denna typ av aktiviteter, fick då omedelbart lämna sina anställningar.

Detta ärende har vid varje konkret händelse kommunicerats i pressmeddelanden (2007, 2009), bokslutskommuniké (2009) och i årsredovisningar (2007-2012).

Trots att Trelleborg accepterar domslutet i själva sakfrågan, överklagade Trelleborg på inrådan av ledande juridiska experter EU-kommissionens beslut till EU-domstolen då beslutet bedömdes delvis avvika från då gällande EU-rätt vad gäller tolkning av preskriptionstid.

EU-kommissionens dom och bötesbelopp har dock idag fastställts av EU-domstolen.

Trelleborgkoncernen har gjort avsättningar för process- och tvistekostnader samt böterna baserat på den analys av rättsläget som föranledde överklagandet av EU-kommissionens beslut. EU-domstolens dom innebär dock att tidigare avsättningar inte är tillräckliga och Trelleborgkoncernen avsätter därför ytterligare 155 MSEK, vilket kommer bokföras som en kostnad av engångskaraktär under andra kvartalet 2013.

Vi delar inte EU-domstolens uppfattning av det rådande rättsläget, men under alla omständigheter innebär domen att vi nu har kommit till slutet i hanteringen av en fråga som levt under många år och vi kan nu istället blicka framåt, säger Trelleborgs VD och koncernchef Peter Nilsson.

Trelleborgkoncernen ser mycket allvarligt på alla brott mot gällande lagstiftning och har sedan ett antal år tillbaka genomfört ett mycket omfattande åtgärdsprogram med utgångspunkt i koncernens nolltolerans för konkurrensrättsbrott och korruption. Detta program innehåller bland annat skärpta regelverk och rutiner, ett omfattande utbildningsprogram där hittills cirka 6 000 chefer har deltagit och koncernens chefer intygar skriftligen varje år att de känner till och efterlever koncernens regelverk.

Utöver ovanstående information har Trelleborg ingen ytterligare information att lämna i ärendet.