Årsredovisning 2012

Trelleborgs årsredovisning för år 2012 publiceras idag på hemsidan www.trelleborg.com.

I VD-ordet summerar VD och koncernchefen Peter Nilsson att Trelleborgkoncernen under 2012 i en turbulent ekonomisk tid förbättrat den geografiska balansen och portföljen av verksamheter samt stärkt marknadspositionerna.

– Utvecklingen 2012 visade att Trelleborgkoncernens mångåriga förändringsarbete har gett resultat. Omsättning och resultat ökade något trots en successivt allt mer utmanande marknadsmiljö. Koncernen visade styrka i den uppgång som var under första halvåret men också kraft och stabilitet under andra hälftens successiva försämring av marknadsefterfrågan. Koncernen har en be­tryggande finansiell styrka som ger oss frihet att fortsätta att offensivt förbättra våra positioner de närmaste åren, skriver Peter Nilsson.

Trelleborgkoncernen passerade under 2012 en rad viktiga strategiska milstolpar. Det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic blev operationellt under tredje kvartalet, en ny fokuserad affärs­områdesstruktur lanserades och styrelsen antog nya finansiella mål.

– År 2012 präglades av flera stora och framåtsyftande strategiska förflyttningar. Men Trelleborg har samma vision, samma strategier och samma prioriteringar för vårt ständiga förbättringsarbete. Vi arbetar för förbättrad geografisk balans, förbättrade strukturer, fortsatt portföljoptimering samt excellens i allt vi gör.

Corporate Responsibility (CR) och medarbetarskap är fortsatt viktiga delar i den strategiska styrningen av Trelleborgkoncernen. I årsredovisningen har CR-avsnitten om medarbetare, produktionsprocesser och innovationer lyfts fram till det inledande strategikapitlet. Eftersom dessa delar står för en stor del av koncernens värdeskapande är detta en naturlig och framåtriktad förändring.

– Hållbarhetsfrågorna blir en allt synligare del av Trelleborgs affär. Vi arbetar med detta i olika dimensioner och betonar allt mer hur våra lösningar är bra för samhället samtidigt som de är bra för våra kunder. Precis som på andra områden är ständig förbättring i fokus.

  
Årsredovisningen kan beställas på www.trelleborg.com eller via Trelleborgs kommunikationsavdelning, 0410-670 38.

  
Trelleborg
är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter drygt 21 miljarder kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på drygt 14 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com

  
För ytterligare information kontakta:

Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com