Bokslutskommuniké 2011

”Helåret 2011 var ett bra år för Trelleborg. Vårt fokus på kontinuerliga förbättringar fortsatte i högt tempo. Vi har växt organiskt, förvärvat och avyttrat för bättre ledande positioner i lönsamma segment och för bättre geografisk balans. Vi har uppnått våra finansiella mål för koncernen.
Försäljningen var god under det fjärde kvartalet 2011, med undantag för segmentet offshore olja/gas inom Trelleborg Engineered Systems, där den var väsentligt lägre än motsvarande period föregående år. De tidigare kommunicerade problemen - produktionsstörningar och längre ledtider - inom segmentet offshore olja/gas har markant påverkat både försäljning och resultat negativt. Produktionsstörningarna är sedan årsskiftet åtgärdade och sammantaget ser vi inom segmentet en gradvis och tydlig förbättring med ökande orderingång, försäljning och förbättrat resultat.
Under kvartalet ingick Trelleborg avtal med Freudenberg om att bilda ett samägt bolag inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon. Genomförande av affären förutsätter relevanta konkurrensmyndigheters godkännande.
År 2012 har börjat bra för Trelleborg men med den osäkerhet som finns på marknaden följer vi utvecklingen noga och har fortsatt beredskap för att hantera en volatil marknad,” säger VD och koncernchef Peter Nilsson.
 

Kvarvarande verksamheter:

  • Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2011 ökade till 7 106 MSEK (6 852) och för helåret till 29 106 MSEK (27 196).
  • Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 459 MSEK (400). Jämförelsestörande poster ingick med   -70 MSEK (-118). För helåret 2011 uppgick rörelseresultatet till 2 431 MSEK (2 036). Jämförelsestörande poster ingick med -204 MSEK (-250).
  • Det operativa kassaflödet under det fjärde kvartalet var 726 MSEK (929). För helåret 2011 var det operativa kassaflödet 1 655 MSEK (2 190).

Totalt koncernen:

  • Nettoomsättningen totalt för koncernen uppgick i kvartalet till 7 106 MSEK (7 045) och för helåret till 29 150 (28 778). Rörelseresultatet ökade i kvartalet till 459 MSEK (423) och för helåret till 2 689 MSEK (1 952).

Marknadsutsikter för första kvartalet 2012. Efterfrågan bedöms vara i nivå med eller något högre än det fjärde kvartalet 2011, justerat för säsongsmässiga variationer.

Förslag till utdelning. Styrelsen och verkställande direktören föreslår en kontantutdelning om 2,50 SEK per aktie (1,75).

Inbjudan till presentation och telefonkonferens den 15 februari kl 09:30

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 15 februari kl 09:30. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen ring 08-505 629 32, +44 (0) 20 7750 9950 eller +1 866 676 58 69.
Kod:”Trelleborg
”. Konferensen sänds även på Internet i realtid.
Besök vår hemsida:
www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.
 

Kalender 2012
Kvartalsrapport januari-mars 19 april
Årsstämma (Trelleborg) 19 april kl. 17:00
Kvartalsrapport april-juni 19 juli
Kvartalsrapport juli-september 24 oktober

 
För ytterligare information kontakta:

Investerare/analytiker
Christofer Sjögren, IR-chef
Tel: 0410-670 680
Mobil:
0708-665140
E-mail: christofer.sjogren@trelleborg.com

Media
Karin Larsson, Presschef
Tel: 0410 - 670 15
Mobil: 0733 - 74 70 15
E-mail:
karin.larsson@trelleborg.com

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.


Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 15 februari 2012, kl 07:45.