Trelleborg redovisar uppdaterade historiska försäljnings- och resultattal inför det samägda bolaget inom antivibration

Trelleborg förbereder det samägda bolaget inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon. Med anledning av detta särskiljs tidigare redovisade kvartalsdata för affärsområdet Trelleborg Automotive, vars verksamhet kommer att ingå i det samägda bolaget, från övriga affärsområden i Trelleborgs finansiella rapportering.

De sedan tidigare avyttrade verksamheterna inom skyddsprodukter, den franska verksamheten inom komponenter till personbilar samt gasfjädrar till personbilsindustrin har härutöver överförts till ”Avvecklade verksamheter” i den finansiella rapporteringen.

Uppgifterna om nyckeltalen finns i bifogad fil.

Från och med kvartalsrapporten för perioden juli-september 2012, kommer Trelleborgs innehav i det samägda bolaget att redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Koncernens andel av resultatet i bolaget redovisas i resultaträkningen på raden ”Andelar i intressebolags resultat före skatt” som inkluderas i rörelseresultatet och på raden ”Skatt på andelar i intressebolags resultat”, vilket redovisas som en skattekostnad.