Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma

Cirka 700 aktieägare deltog i Trelleborg AB:s årsstämma i Trelleborg den 20 april. Temat för koncernchef Peter Nilssons anförande var ”En fokuserad industrikoncern”.

- 2010 blev ett framgångsrikt år för Trelleborg. Våra strategier och åtgärdsprogram gav bra utslag i vinst och lönsamhet när återhämtningen i världsekonomi tog fart igen. Omsättningen för kvarvarande verksamheter ökade till drygt 27 miljarder kronor och den organiska tillväxten var 17 procent. Rörelsemarginalerna har förbättrats tack vare ökade försäljningsvolymer och effektivare struktur.

- Vi har som industrikoncern skapat en stabil grund som ger oss rörelsefrihet för framtiden. Vi utvecklar innovativa och pålitliga lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Vi kombinerar polymerteknologi med ett unikt applikationskunnande.

- De senaste åren har handlat om att stärka Trelleborgskoncernens framtida konkurrenskraft. Trelleborg är idag väl positionerad med en bättre geografisk balans och effektivare struktur. Vi har ökat vår närvaro på de växande marknaderna i Östeuropa, Asien och Latinamerika. I till exempel Asien ökade omsättningen 2010 jämfört med 2005 med 157 procent. På motsvarande sätt ökade omsättningen med 110 procent i Syd- och Centralamerika.

- Vi har också genomfört en rad förvärv och avyttringar. En större förändring påbörjades i början av 2011 då en avsiktsförklaring skrevs med Freudenberg om att bilda ett samägt bolag inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon. Jag ser det som en mycket värdeskapande lösning för Trelleborg. Det samägda bolaget ger möjligheter för den bästa utvecklingen för antivibrationsverksamheten samtidigt som Trelleborgskoncernen blir än mer fokuserad. Avtals­processen pågår och det återstår fortfarande en del frågor att lösa.

Styrelse
I enlighet med förslag från aktieägare som representerar drygt 66 procent av röstetalet i bolaget skedde omval av Heléne Vibbleus Bergquist, Claes Lindqvist, Anders Narvinger, Sören Mellstig,
Hans Biörck, Nina Udnes Tronstad, Bo Risberg och Peter Nilsson. Stämman valde Anders Narvinger till styrelsens ordförande.

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 1,75 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 27 april, vilket innebär att utdelningen förväntas skickas ut från Euroclear Sweden AB omkring den 2 maj 2011.