Bokslutskommuniké 2009

”I en exceptionell marknadssituation minskade vår organiska försäljning för helåret 2009 med 21 procent jämfört med 2008. Genom att fokusera på våra mest värdefulla affärer, snabbt justera vår kapacitet och öka hastigheten i pågående åtgärdsprogram har vi anpassat verksamheten. Under fjärde kvartalet 2009 var EBITDA-marginalen drygt 10 procent jämfört med knappt 4 procent i fjärde kvartalet 2008. Speciellt tillfredsställande är att åtgärderna inom Trelleborg Automotive börjat ge effekt. En effektiv hantering av rörelsekapitalet och ett gradvis förbättrat resultat fördubblade det operativa kassaflödet till 3,2 miljarder kronor under året. Detta ger, tillsammans med årets nyemission, finansiell styrka som skapar handlingsfrihet framåt. Efterfrågeutvecklingen framåt är fortsatt osäker. Vi har emellertid nu en effektivare struktur med högre flexibilitet för att möta framtida marknadsförändringar. Vår strategi ligger fast. I prioriteringarna ligger att fortsätta förbättra vår struktur och geografiska balans, samt att öka synergier i koncernen och finslipa vår produktportfölj”, säger VD och koncernchef Peter Nilsson. Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet var 6 756 MSEK (7 343). Nettoomsättningen för helåret 2009 uppgick till 27 059 MSEK (31 263). Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet ökade till 197 MSEK (-800). Jämförelsestörande poster ingick med -231 MSEK (-792). Rörelseresultatet för helåret 2009 ökade till 773 MSEK (374). Jämförelsestörande poster ingick med -390 (-1 424). Det operativa kassaflödet i fjärde kvartalet ökade till 914 MSEK (602). Fritt kassaflöde ökade i fjärde kvartalet till 608 MSEK (279). Det operativa kassaflödet för helåret 2009 ökade till 3 215 MSEK (1 594). Nettoskulden reducerades under 2009 till 8 369 MSEK (12 706). Skuldsättningsgraden sjönk ytterligare i det fjärde kvartalet, till 68 procent (124). Oktober - december 2009, inom parentes samma period 2008 Nettoomsättning 6 756 (7 343) Rörelseresultat 197 (-800) Resultat efter skatt 92 (-842) Resultat per aktie, SEK 1) 0,30 (-4,25) Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 428 (-8) Resultat per aktie, SEK exkl. jämförelsestörande poster 1) 0,90 (-0,65) Januari - december 2009, inom parentes samma period 2008 Nettoomsättning 27 059 (31 263) Rörelseresultat 773 (374) Resultat efter skatt 419 (-258) Resultat per aktie, SEK 1) 1,70 (-1,35) Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 1 163 (1 798) Resultat per aktie, SEK exkl. jämförelsestörande poster 1) 2,90 (4,45) 1) Andel av resultatet efter skatt hänförlig till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier har efter nyemission justerats i enlighet med standard IAS 33. Denna beräkning har applicerats på alla nyckeltal i rapporten som innefattar antalet aktier. Beräkningen innebär att genomsnittligt antal aktier för 2009 uppgår till 240,699,594 medan antal aktier vid årets utgång uppgår till 271,071,783. Marknadsutsikter för första kvartalet 2010. Sammantaget förväntas en efterfrågan i nivå med det fjärde kvartalet 2009. Förslag till utdelning. Styrelsen och verkställande direktören föreslår en kontantutdelning om 0,50 SEK per aktie (-). Inbjudan till presentation och telefonkonferens den 16 februari kl 09.30 En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 16 februari kl 09:30. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen ring 08-5051 3794 eller +44 (0) 20 7806 1968. Kod: 8073146 eller ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial. Kalender Delårsrapport januari-mars: 20 april Årsstämma i Trelleborg: 20 april, kl. 17.00 Delårsrapport april-juni: 21 juli Delårsrapport juli-oktober: 28 oktober