Första kvartalet 2010

”Det första kvartalet 2010 visar att vi bygger ett starkare Trelleborg och att vi kontinuerligt förflyttar oss mot växande och lönsamma segment. De genomförda åtgärdsprogrammen fortsätter att ge positiva effekter och vi växer successivt in i en effektivare struktur. De stigande volymerna under kvartalet ger god utväxling i högre marginaler. EBITDA-marginalen ökade till 11,3 procent jämfört med 5,0 procent under samma period 2009 eller 10,4 procent i fjärde kvartalet 2009. Efterfrågeutvecklingen är fortsatt osäker. Vi har nu en högre flexibilitet för att snabbt kunna möta marknadsförändringar. I prioriteringarna ligger att fortsätta att förbättra vår struktur och geografiska balans, att öka synergier samt fortsätta utveckla vår produktportfölj,” säger VD och koncernchef Peter Nilsson. Nettoomsättningen under det första kvartalet 2010 ökade till 7 054 MSEK (6 877). Rörelseresultatet ökade till 501 MSEK (46). Jämförelsestörande poster ingick med -29 MSEK (-17). Resultat per aktie ökade till 1,05 SEK (0,35). Det operativa kassaflödet blev 8 MSEK (478). Fritt kassaflöde var -401 MSEK (26). Januari - mars 2010, inom parentes samma period 2009 Nettoomsättning 7 054 (6 877) Rörelseresultat 501 (46) Resultat efter skatt 292 (65) Resultat per aktie, SEK 1) 1,05 (0,35) Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 530 (63) Resultat per aktie, SEK exkl. jämförelsestörande poster 1) 1,15 (0,40) April 2009 – mars 2010, inom parentes helår 2009 Nettoomsättning 27 236 (27 059) Rörelseresultat 1 228 (773) Resultat efter skatt 646 (419) Resultat per aktie, SEK 1) 2,40 (1,70) Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 1 630 (1 163) Resultat per aktie, SEK exkl. jämförelsestörande poster 1) 3,65 (2,90) 1) Andel av resultatet efter skatt hänförlig till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier har efter nyemission justerats i enlighet med standard IAS 33. Denna beräkning har applicerats på alla nyckeltal i rapporten som innefattar antalet aktier. Marknadsutsikter för andra kvartalet 2010. Sammantaget förväntas en efterfrågan i nivå med eller marginellt bättre än det första kvartalet 2010. Inbjudan till telefonkonferens den 20 april kl 15.00 En telefonkonferens kommer att hållas den 20 april kl 15:00. För att delta i telefonkonferensen ring 08-5051 3785 eller +44 (0) 20 7138 0824. Kod: 3419154 eller ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial. Kalender Årsstämma i Trelleborg 20 april, kl.17:00 Delårsrapport april-juni 21 juli Delårsrapport juli-september 28 oktober