Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma

Cirka 700 aktieägare deltog i Trelleborg AB:s årsstämma i Trelleborg den 20 april. Temat för koncernchef Peter Nilssons anförande var ”Ett starkare Trelleborg”. - 2009 var ett dramatiskt år med en kraftig nedgång av efterfrågan, som vi snabbt och väl anpassade oss till, sa Peter Nilsson. I dramatiska tider skapas möjligheter och Trelleborg har med kraft tagit tillvara dessa möjligheter och är idag en starkare koncern än före krisen. Vi är väl förberedda för framtiden med beredskap för såväl en uppgång som en nedgång i marknaden. - Vi har sedan 2005 investerat i att utveckla vår produktionsstruktur för att bli ännu bättre positionerade. Vi har stängt 25 produktionsenheter på mogna marknader i Västeuropa och Nordamerika. Samtidigt har vi startat 10 helt nya produktionsenheter utanför dessa marknader. - Genom att lokalisera enheter till nya marknader med högre tillväxt har vi förbättrat vår globala närvaro och samtidigt kommit närmare våra kunder. Vi har idag 35 procent av våra medarbetare på marknader utanför Västeuropa och Nordamerika samtidigt är andelen av försäljningen på dessa marknader cirka 24 procent vilket indikerar en fortsatt stor tillväxtpotential. - På marknader utanför Västeuropa och Nordamerika växer vi snabbt. Sedan 2005 har försäljningen där ökat med 75 procent till cirka 6,5 miljarder kronor. Enbart under 2009 ökade vår försäljning i Kina med 30 procent. Styrelse I enlighet med förslag från aktieägare som representerar cirka 66 procent av röstetalet i bolaget skedde omval av Heléne Bergquist, Hans Biörck, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Anders Narvinger och Peter Nilsson. Till nya styrelseledamöter valdes Nina Udnes Tronstad och Bo Risberg. Staffan Bohman hade avböjt omval. Stämman valde Anders Narvinger till styrelsens ordförande. Stämman tog också beslut om bibehållet arvode per ledamot. Utdelning Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 0,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 23 april, vilket innebär att utdelningen förväntas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 28 april.