Trelleborgkoncernens Corporate Responsibility-rapport 2008 publicerad

Trelleborgs Corporate Responsibility-rapport för år 2008 publiceras idag på www.trelleborg.com/cr.

I förordet till rapporten skriver Trelleborgs VD och koncernchefen Peter Nilsson under rubriken ”Ständig förbättring leder till positiv utveckling för människor och miljö”:

– Trelleborgkoncernens ansvarstagande i frågor som rör arbetsmiljö, miljöpåverkan, affärsetik och samhällsansvar visar vi på många olika sätt. Genom våra polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar ger vår verksamhet många positiva effekter och bidrar till samhällsutvecklingen på miljö- och
arbetsmiljöområdena.

– Samtidigt arbetar vi systematiskt med att förebygga och minimera verksamhetens miljöpåverkan. Vi har under de senaste åren tagit tydliga steg för att effektivisera koncernens energianvändning. Vi fortsätter detta arbete och reducerar samtidigt klimatrelaterade effekter av vår verksamhet.

– Vårt arbete på hela ansvarsområdet Corporate Responsibility redovisar vi enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer för att våra intressenter ska få en så transparent bild av Trelleborgs verksamhet som möjligt. Vår Uppförandekod, som är det viktigaste övergripande dokumentet för våra anställda när det gäller företagsansvar, är baserad på internationella konventioner och överenskommelser. Vi är anslutna till FN:s initiativ Global Compact för ansvarsfull affärspraxis och uppmuntrar våra leverantörer att arbeta efter dessa principer.

– Med stöd i principen om ständig förbättring utvecklar vi steg för steg vårt företagsansvar och redovisningen av hur vi hanterar det.


För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s kommunikationsavdelning 0410-670 00.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2008 cirka 31 miljarder kronor och har cirka 23 000 anställda i cirka 45 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen.


Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/
eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2009-04-08 kl 10:00.