Trelleborg förbättrar förfallostrukturen för sin skuldsättning genom tre nya långfristiga kreditfaciliteter på totalt 291 MEUR

Trelleborg AB har undertecknat tre revolverande kreditfaciliteter om totalt 291 MEUR (motsvarande cirka 3 miljarder SEK) med fyra välrenommerade banker. Faciliteterna är delvis garanterade av svenska Exportkreditnämnden. 241 MEUR av kreditfaciliteterna har en löptid på 7 år och resterande del, 50 MEUR, har en löptid på 5 år. - Genom dessa nya kreditfaciliteter har vi lyckats förbättra förfallostrukturen för vår skuldsättning, säger Bo Jacobsson, Trelleborgs ekonomi- och finansdirektör. Vi har därigenom redan nu väsentligt minskat det belopp som vi behöver refinansiera när vårt befintliga syndikerade lån, som förfaller 2012, ska ersättas. Det belopp som Trelleborg utnyttjar av dessa fullt bindande kreditlöften kan variera över tid och bestäms av Trelleborg. Trelleborg kan minska kreditfaciliteternas belopp när som helst eller avbryta faciliteterna helt. Trelleborg räknar inte med att utnyttja faciliteterna innan refinansieringen av det befintliga syndikerade lån som förfaller 2012. De tillkommande kostnader som är förknippad med de nya faciliteterna kommer därför inte att ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansnetto de närmaste åren.