Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2010

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 23 april 2009 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en valberedning som som ska arbeta fram förslag till val av styrelse att föreläggas årsstämman 2010 för beslut. Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen: Rolf Kjellman, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder Ramsay Brufer, Alecta Lars Öhrstedt, AFA Försäkring KG Lindvall, Swedbank Robur fonder. Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 20 april 2010 klockan 17.00. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-mail till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Anders Narvinger eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.