EU-kommissionen meddelar beslut i tidigare kommunicerad konkurrensutredning

EU-kommissionen har idag meddelat att beslut har fattats i den pågående, tidigare kommunicerade konkurrensutredningen avseende vissa typer av marina oljeslangar. Utredningen påbörjades i maj 2007 och Trelleborg har inväntat besked från myndigheterna under en längre tid.

Enligt kommissionens meddelande har ett av Trelleborgkoncernens franska dotterbolag deltagit i otillåtet prissamarbete avseende vissa typer av marina oljeslangar. EU-kommissionen har fastställt bötesbeloppet för det berörda dotterbolaget till 24,5 MEUR.

Trelleborg har dock ännu inte fått beslutet i sin helhet. Vi kan därför i dagsläget inte kommentera vilka åtgärder beslutet kommer att föranleda och om det ska överklagas eller ej. Trelleborg inväntar nu emottagandet av det fullständiga beslutet. Först när det fullständiga beslutet emottagits och analyserats kan vi lämna besked om vidare hantering.

Trelleborg berörs även av pågående utredningar av bland annat Justitiedepartementet i USA kring konkurrensförhållandena inom vissa typer av marina oljeslangar och vissa typer av marina fendrar. EU-kommissionens beslut är dock helt fristående från de amerikanska myndigheternas beslut. Trelleborg har fortlöpande bistått de amerikanska myndigheterna och vi inväntar deras beslut i ärendet.

Med kännedom om EU-kommissionens ovan nämnda beslut justerar nu Trelleborg ned nivån för den tidigare kommunicerade totala kostnadsbedömningen. Utöver de 100 MSEK som redan tidigare belastat Trelleborgs resultat kan samtliga tillkommande kostnader i samband med konkurrensrättsöverträdelserna förväntas uppgå till cirka 400 MSEK. Häri inkluderas t ex ovan nämnda EU-böter och böter och kostnader i USA och andra berörda länder samt skadestånd och ombudskostnader. Denna bedömning är fortsatt förenad med osäkerhet relaterad till längd och utfall i pågående processer.

(Tidigare bedömning: I dagsläget är alla uppskattningar om tänkbara ekonomiska effekter förenade med stor osäkerhet, men möjligen kan den potentiella finansiella påverkan sammantaget komma att uppgå till belopp i en storleksordning som motsvarar en övervägande del av koncernens resultat före skatt 2006, som uppgick till 1 193 MSEK.)

- Det är bra att vi nu fått ett beslut i denna fråga, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborgkoncernen. Konkurrensöverträdelser är naturligtvis helt oacceptabelt, och vi har med stor öppenhet bistått myndigheterna för att reda ut vad som skett. Vi har också vidtagit kraftfulla interna åtgärder för att minimera risken för att sådant här ska kunna hända igen.