Överenskommelser avseende tidigare kommunicerade konkurrensutredningar i USA

Belopp i linje med tidigare kommunicerade bedömningar, ingår i avsättning fjärde kvartalet 2008 Department of Justice i USA och berörda bolag i Trelleborgkoncernen har träffat överenskommelser i de sedan tidigare kommunicerade konkurrensutredningarna avseende vissa typer av marina oljeslangar och vissa typer av marina fendrar. Utredningarna påbörjades 2007 respektive 2005 och Trelleborg har inväntat besked från myndigheterna under en längre tid.

Bötesbeloppet är i linje med de bedömningar som Trelleborg kommunicerade i samband med EU-kommissionens beslut i januari 2009.

Överenskommelserna innebär att två berörda dotterbolag i koncernen ska betala ett sammanlagt bötesbelopp om 11 MUSD till myndigheterna i USA. Överenskommelserna ska fastställas av domstol. Koncernens berörda franska dotterbolag har vidare betalat knappt 2 MUSD i skadestånd till förfördelade kunder till följd av en förlikning som ingåtts i den grupptalan, som i USA riktats mot bland andra Trelleborg, för påstått otillåtet prissamarbete rörande marina oljeslangar. Dessa bötesbelopp och kostnader inryms i den avsättning om 416 MSEK som belastat fjärde kvartalet 2008*.

* Konkurrensförhållandena avseende vissa typer av marina oljeslangar har utretts även av bland annat EU-kommissionen, som den 28 januari 2009 meddelade beslut i frågan och fastställde bötesbeloppet för det berörda dotterbolaget till 24,5 MEUR. Trelleborg har överklagat detta beslut till EU-domstolens första instans. Det är i dagsläget inte möjligt att uppskatta när domstolen kan komma att fatta beslut i anledning av överklagandet.
Med kännedom om EU-kommissionens beslut justerade Trelleborg i januari 2009 ned nivån för den tidigare kommunicerade totala kostnadsbedömningen. Utöver de 100 MSEK som redan tidigare belastat Trelleborgs resultat bedömdes samtliga tillkommande kostnader i samband med konkurrensrättsöverträdelserna uppgå till cirka 400 MSEK. Häri inkluderas t ex EU-böter och böter och kostnader i USA och andra berörda länder samt skadestånd och ombudskostnader. Som en följd av detta inkluderades
416 MSEK i jämförelsestörande kostnader i fjärde kvartalet 2008, vilket kommunicerades i bokslutskommunikén den 11 februari 2009.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2008 cirka 31 miljarder kronor och har cirka 23 000 anställda i cirka 45 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX NordicList, large cap. www.trelleborg.com

För ytterligare information kontakta gärna:
Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410 67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/
eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2009-04-20, kl 23:00.