Valberedningen i Trelleborg AB, förslag inför årsstämma 2008

Berthold Lindqvist (invald i Trelleborgs styrelse 1996) har avböjt omval inför
årsstämman 2008. En valberedning bestående av företrädare för de större ägarna som representerar cirka 65 procent av rösterna i Trelleborg samt styrelsens ordförande, har beslutat föreslå årsstämman att till ny styrelseledamot utse Sören Mellstig.
Sören Mellstig, född 1951, civilekonom, har tidigare bland annat varit VD och koncernchef i Gambro samt CFO och Vice VD Incentive och är idag styrelseorförande i Aleris AB och Vatus Medical AB, samt styrelseledamot i Munters AB, Ferrosan A/S, PaloDex Oy, Dako A/S och Rindi Energi AB.

Därutöver föreslås omval av övriga styrelseledamöter.
Valberedningen har också beslutat att inför årsstämman 2008 föreslå omval av PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för en fyraårsperiod.

Följande personer har utöver styrelsens ordförande ingått i valberedningen: Didrik Normark (valberedningens ordförande), Henry och Gerda Dunkers Stiftelse; Ramsay Brufer, Alecta; Lars Öhrstedt, AFA Försäkring; Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond och KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder AB.

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepapeprsmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-02-15.