Trelleborg säljer fastighet i Stockholm

Trelleborg har ingått avtal med Skanska om försäljning av mark i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm, Sverige. Köpeskillingen uppgår till cirka 330 MSEK och är baserad på bedömd exploateringsgrad. Vid tillträde betalas en likvid om 100 MSEK, samt vid en laga kraft vunnen detaljplan en tilläggsköpeskilling som varierar beroende på exploateringsgrad.

Det bokförda värdet av fastigheten uppgår till cirka 80 MSEK. Tillträdeslikviden ger en kassapåverkan om 100 MSEK och resulterar i en realisationsvinst om cirka 20 MSEK för Trelleborg. Detta kommer att bokföras som en engångsintäkt i första kvartalet 2007.
Tilläggsköpeskillingen kommer att redovisas när detaljplanen är klar.