Trelleborg inleder förhandling om stängning av fabrik i Storbritannien

Del av det åtgärdsprogram som aviserats inom Trelleborg Automotive i Europa

Som en del av det strategiska och operationella åtgärdsprogram som aviserades på Trelleborgs kapitalmarknadsdag i november 2006, har besluts fattats om att inleda samråd med de anställdas samrådskommitté om en nedläggning och flytt av Trelleborgs verksamhet från West Thurrock i Storbritannien.

Verksamheten i West Thurrock ingår i affärsenheten Fluid & Acoustic Solutions och tillverkar polymera fordonskomponenter såsom ljudabsorberande komponenter. Antalet anställda är cirka 170. Den utredning som ligger till grund för beslutet att påkalla samråd förutser att huvuddelen av produktionen flyttas till andra av affärsenhetens fabriker i Europa. Produktionen i West Thurrock beräknas pågå fram till årsskiftet 2007/2008.

Totalt berörs cirka 150 anställda av nedläggning och flytt, varav cirka 40 tjänstemän.
Ett lokalt försäljningskontor planeras att bibehållas. I samarbete med de anställdas representanter kommer ett arbete att påbörjas för att stödja de medarbetare som berörs och planera åtgärdsprogram för hjälp till ny sysselsättning, såväl inom som utanför koncernen.

Kostnaderna för nedläggning av fabriken i West Thurrock beräknas uppgå till ca 140 MSEK före skatt, varav majoriteten är kassapåverkande under 2007-2009. Kostnaderna kommer huvudsakligen att belasta resultatet under första kvartalet 2007. Den positiva resultateffekten beräknas uppgå till ca 45 MSEK före skatt på årsbasis, med fullt genomslag från och med 2008.