Trelleborg avyttrar fordonskomponentfabrik i Storbritannien

Del av det åtgärdsprogram som aviserats inom Trelleborg Automotive i Europa

Som en del av Trelleborgs strategiska och operationella åtgärdsprogram inom affärsområdet Trelleborg Automotive, har Trelleborg ingått ett principavtal om att avyttra sin verksamhet i Coventry, Storbritannien, som ingår i Trelleborg Automotive UK. Verksamheten övertas av ledningen på företaget.

Verksamheten i Coventry är en del av antivibrationsverksamheten och tillverkar främst luftfjäderdämpare. Verksamheten har cirka 110 anställda, omsatte 2006 cirka 150 MSEK och redovisade förlustresultat. Trelleborg förvärvade verksamheten i samband med förvärvet av Invensys antivibrationsverksamhet BTR AVS år 2000.

- Detta är ett ytterligare led i koncernens portföljoptimering och koncentration till utvalda segment, säger Roger Johansson, affärsområdeschef Trelleborg Automotive. Vi ser detta som en mycket bra lösning. Denna verksamhet är inte en kärnverksamhet för Trelleborg, den har få synergier med vår resterande verksamhet och är begränsad i storlek. På det här sättet fokuserar vi vår automotiveverksamhet ytterligare, samtidigt får verksamheten i Coventry möjlighet att utvecklas vidare inom sitt område.

För Trelleborg bedöms avyttringen leda till en bokföringsmässig reaförlust om cirka 95 MSEK före skatt. Försäljningen bedöms ge ett positivt kassaflöde om cirka 15 MSEK.

Avyttringen förutsätter uppfyllande av vissa villkor samt förhandlingar med de anställdas representanter. Övertagande bedöms ske under fjärde kvartalet 2007.