Ledande positioner och tillväxt teman på Trelleborgs Kapitalmarknadsdag 2007

”Vi tätar, dämpar och skyddar i krävande miljöer. På så sätt skapar vi kundvärden som bygger värden också för alla andra intressenter”. Så inledde Trelleborgs koncernchef Peter Nilsson Trelleborg AB:s kapitalmarknadsdag. Detta anknöt också till lokaliseringen, Dunkers Kulturhus i Helsingborg, som namngivits efter Trelleborgs grundare Henry Dunker och finansierats av Trelleborgs huvudägare Dunkerintressen genom avkastning från Trelleborg.

”Vår övergripande strategi för att skapa värden, sa Peter Nilsson, är att skapa ledande positioner i väl utvalda attraktiva segment. Vi arbetar kontinuerligt med att förflytta våra positioner genom att identifiera attraktiva segment och positioner, samtidigt som vi lämnar mindre lönsamma segment för att frigöra resurser för investeringar i de mer attraktiva områdena. På detta sätt har vi de senaste åren bland annat förstärkt våra positioner i växande segment inom olje- och gasutvinning offshore, inom infrastruktur samt utvalda industrisegment.”

”Fortsatt organisk och förvärvsdriven tillväxt prioriteras” fortsatte han. Sedan 2005 har koncernens omsättning ökat med cirka 30 procent. Speciellt nöjd var Peter Nilsson med den organiska tillväxten som under årets tre första kvartal uppgick till 10 procent.

”Såväl operationell som kommersiell och finansiell excellens är viktigt för att stärka positionerna”, menar Peter Nilsson, som informerade om att koncernen under det senaste året initierat flertalet effektiviseringar i produktionen och bland annat beslutat om avveckling av 8 produktionsenheter. Han aviserade även potential för ytterligare förbättringar samt offensiva åtgärder, såsom en investering om 55 MSEK i Trelleborgs anläggning i Lesina i Tjeckien, med syfte att skapa en strategiskt placerad högmodern anläggning för blandning av elastomerer.

”Innovativt tänkande i alla processer är en nyckelfaktor. Vi ska ha en kultur driven av ständig utveckling, och vi styr koncernen med väl utarbetade processer baserade på målstyrt ledarskap, gemensamma värderingar och tydliga regelverk. Det säkrar långsiktiga värden för alla intressenter.”

Peter Nilsson avslutade sitt anförande med att poängtera den utmärkta plattform koncernen har genom sina starka positioner inom attraktiva segment, samt de fortsatt goda möjligheter till organisk tillväxt och konsolidering som finns i den fragmenterade marknaden.

Automotives nytillträdde chef Roger Johansson informerade om att den operationella och strategiska översikten av Trelleborg Automotive som kommunicerades i slutet av 2006 fortsätter. Inom ramen för detta program annonserades att en icke kärnverksamhet i Coventry i Storbritannien nu kommer att avyttras. Dessutom kommer utvecklingsresurserna att samordnas på ett effektivare sätt. Roger Johansson aviserade också en hel del offensiva satsningar, såsom en förnyad satsning på tunga lastbilar, god orderingång i Asien samt ett joint venture med ett ledande ryskt AVS företag. Därmed blir Trelleborg Automotive den första västerländska leverantören av antivibrationskomponenter som etablerar sig på den starkt växande ryska marknaden.

Lennart Johansson som ansvarar för det största affärsområdet Trelleborg Engineered Systems gav en positiv bild av de marknader som affärsområdet är verksamt inom. En utveckling som till stor del också förväntas bestå, inte minst i Asien. Han redogjorde också för ett konsekvent arbete för att förädla produktportföljen. Det tillsammans med en rad effektiviseringar och en ökad närvaro i tillväxtmarknader har förbättrat såväl Trelleborg Engineered Systems tillväxt som resultat markant under de senaste åren.

Claus Barsøe som leder Trelleborg Sealing Solutions berättade om de systematiska tillväxtinitiativ som expanderat verksamheten från Europa till Asien och USA. Det har gett affärsområdet en bättre global balans. Han informerade också om ett för dagen nytt förvärv; Sealing Solutions Inc, det tredje under året som ytterligare stärker närvaron inom precisionstätningar i USA. Andra nya tillväxtområden som Barsøe pekade ut är Oil &Gas, Semiconductors och Medical. Dessutom hade han en positiv syn gällande marknadsutsikterna för de flesta av de marknader som Trelleborg Sealing Solutions fokuserar på.

Maurizio Vischi som är chef för Trelleborg Wheel Systems berättade om signifikanta resultatförbättringar bland annat till följd av den tidigare framgångsrika omstrukturering av produktionen av lantbruks-och skogsdäck. En konsolidering pågår nu även inom industridäck. Vischi berättade om utvecklingen av högpresterande däck som tillsammans med ett konsekvent uppträdande och en global kampanj tydligt positionerar Trelleborg Wheel Systems på marknaden.

Koncernens finansdirektör Bo Jacobsson informerade om att koncernens finansiella mål kvarstår. Han poängterade de marginalförbättringar som åstadkommits bland annat genom förflyttning mot lönsammare segment samt effektiviseringar. Bo Jacobsson berörde exponeringen för olika råmaterial, ca 6 miljarder SEK 2006, där polymerer stod för ca 80 procent och stål/metaller för cirka 20 procent. I en kommentar kring prisutvecklingen för koncernens viktigaste råvaror summerade han att det är fortsatt volatilt med en för tillfället svagt uppåtgående tendens, något som i dagsläget dock inte förväntas ge någon substantiell påverkan för koncernen som helhet.

Avslutningsvis speglades historiken och Henry Dunker genom Trelleborgs majoritetsägare Dunkerintressen, som representerades av stiftelsernas ordförande Didrik Normark. Han gav åhörarna en bild av entreprenören och industrimannen Henry Dunker och berättade om stiftelserna, deras syften och verksamhet.