Information avseende pågående konkurrensutredning vid dotterbolag

Efter styrelsemöte i Trelleborg AB lämnas följande uppdaterade information avseende pågående konkurrensutredning vid dotterbolag:

Som framgår av pressmeddelande från Trelleborg den 3 maj inledde Justitiedepartementet i USA och konkurrensmyndigheter i EU i maj 2007 utredningar av en misstänkt kartell avseende vissa typer av marina slangar för oljetransport. Även konkurrensmyndigheter i Japan och Storbritannien har inlett undersökningar. Undersökningarna omfattar ett flertal internationella företag, inklusive ett av Trelleborgs franska dotterbolag, Trelleborg Industrie SAS. De två ledande befattningshavarna vid Trelleborg Industrie SAS som anhölls när de befann sig i USA har belagts med reseförbud och assisterar myndigheterna i deras utredning.

Som också tidigare meddelats är sedan augusti 2005 ett av Trelleborgs dotterbolag i USA föremål för undersökning av amerikanska justitiedepartementet avseende en kartell för vissa typer av marina fendrar. Under utredningens gång har förutvarande VD i bolaget erkänt sin delaktighet i brottslig kartellverksamhet. I enlighet med koncernens policy har han sagts upp och lämnat företaget. Det berörda dotterbolaget är till följd av utredningen tillfälligt avstängt som leverantör till amerikansk offentlig verksamhet.

Trelleborg bistår fortlöpande myndigheterna i USA och i EU i deras undersökningar, och fortsätter att vidta nödvändiga åtgärder samt genomföra egna undersökningar i samband med dessa frågor.

Trelleborg ser mycket allvarligt på brott mot konkurrensrättslagarna och har sedan tidigare ett mycket klart och välkommunicerat regelverk att iaktta gällande konkurrensregler. Till följd av det inträffade har dock styrelsen och ledningen även beslutat om en kraftfull förstärkning av redan existerande åtgärdsprogram med syfte att ytterligare öka kunskapen om gällande konkurrensrättsregler och att stärka koncernens interna processer och kontrollsystem.

Mot bakgrund av innehållet i material som myndigheterna har tillgång till och efter konsultation under advokatsekretess med Trelleborgs juridiska ombud, kan det förväntas att myndigheternas utredningar av det amerikanska dotterbolaget som bland annat producerar vissa typer av fendrar, och det franska dotterbolaget vars verksamhet till begränsad del består av tillverkning av vissa marina slangar till oljeindustrin, kan leda till att bolag i koncernen drabbas av kostnader.

De verksamheter som utreds utgör en liten del av Trelleborgkoncernen och omsätter sammantaget drygt 300 MSEK per år. I dagsläget är det oklart hur länge otillbörlig verksamhet kan ha pågått men om otillbörligheter pågått under en längre tid förväntas detta öka nivån på eventuella kostnader för Trelleborg.

I utredningens nuvarande läge är det omöjligt att med säkerhet bedöma vilka finansiella effekter som kan bli slutresultatet av myndigheternas utredningar. Baserat huvudsakligen på de bedömningar som görs av Trelleborgs externa juridiska ombud kan det dock antas att de pågående utredningarna kommer att leda till att koncernen successivt under 2007 och 2008 kan komma att åsamkas betydande kostnader av engångskaraktär. I dagsläget är alla uppskattningar om tänkbara ekonomiska effekter förenade med stor osäkerhet, men möjligen kan den potentiella finansiella påverkan sammantaget komma att uppgå till belopp i en storleksordning som motsvarar en övervägande del av koncernens resultat före skatt 2006.

Kostnader för pågående utredningar och för beslutat åtgärdsprogram bedöms därutöver uppgå till cirka 75 till 100 MSEK under 2007 och 2008. Huvuddelen av dessa kostnader är externa kostnader för pågående utredningar och kommer att reserveras för i delårsbokslutet för första halvåret 2007. Kostnaderna för det beslutade åtgärdsprogrammet kommer att kostnadsföras löpande.

Så länge myndigheternas utredningar pågår har Trelleborg beslutat att avstå från att ytterligare kommentera utredningarnas gång eller resultat.