Information inför delårsrapport första kvartalet 2007

Inför delårsrapporten för första kvartalet 2007 lämnar Trelleborg AB följande information.

Åtgärdsprogram inom Trelleborg Automotive:
Som tidigare kommunicerats pågår åtgärdsprogram huvudsakligen relaterat till affärsområdet Trelleborg Automotive. De delar av åtgärdsprogrammet som påverkar rörelseresultatet under första kvartalet är främst hänförliga till en stängning av en fabrik i West Thurrock i Storbritannien samt till pågående organisationsförändringar för att reducera kostnader i Europa. Dessa åtgärder, tillsammans med effekten av nedskrivning av tillgångsvärden, beräknas sammantaget att belasta koncernens rörelseresultat för första kvartalet med cirka 190 MSEK före skatt.

Engångsintäkt till följd av fastighetsförsäljning:
Trelleborg ingick i januari 2007 avtal med Skanska om försäljning av mark i Södra Hammarby-hamnen i Stockholm. Köpeskillingen uppgick till 330 MSEK baserat på bedömd exploateringsgrad. Vid tillträde betalas en likvid om 100 MSEK samt, vid en lagakraft vunnen detaljplan, en tilläggsköpeskilling som varierar beroende på exploateringsgrad. Det bokförda värdet av fastigheten uppgick 2006 till cirka 80 MSEK. Tillträdeslikviden ger en kassapåverkan om 100 MSEK och resulterar i en realisationsvinst om cirka 20 MSEK för Trelleborg. Detta kommer att redovisas som en engångsintäkt i första kvartalet 2007.

Sammantagen effekt av åtgärdsprogram och engångsintäkt:
Sammantaget innebär ovanstående att nettot av åtgärdsprogram och engångsintäkter som kommer att belasta första kvartalets rörelseresultat bedöms till cirka 170 MSEK före skatt, respektive cirka 135 MSEK efter skatt.