Årsredovisning 2006

Trelleborgs årsredovisning för år 2006 publiceras idag på hemsidan www.trelleborg.com, och har samtidigt skickats till Trelleborgs aktieägare.

I VD-ordet framgår att VDn och koncernchefen Peter Nilsson är nöjd med tillväxten:
– Det är tillfredsställande att försäljningen ökade snabbare än koncernens genomsnitt de senaste fem åren och överträffade vårt förhållandevis aggressiva tillväxtmål. Särskilt gladde den goda organiska tillväxten med sina sex procent. Däremot är jag inte nöjd med resultatet, som påverkats negativt av utvecklingen inom de verksamheter som är inriktade på fordonsindustrin. Tre av fyra affärsområden fortsatte dock sin fina utveckling och förbättrade sina rörelseresultat.

Företagets prioriteringar framöver för att skapa värde för kunder, aktieägare och anställda bygger vidare på affärsidén om att täta, dämpa och skydda i krävande industriella miljöer.
– Vi ska fortsätta förädla affärsstrukturen och produktportföljen och ständigt flytta oss framåt mot ledande positioner inom långsiktigt attraktiva segment, säger Peter Nilsson och nämner som exempel olje- och gasutvinning offshore, flygindustri, kemisk industri och infrastrukturindustri.

Trelleborg fortsätter öka närvaron på tillväxtmarknader som Asien, Latinamerika och Östeuropa. Förutom fortsatta satsningar i Kina och Indien pågår investeringar bland annat i Rumänien, Sri Lanka, Angola, Brasilien, Mellersta Östern och Baltikum.

Ett annat tema som befinner sig i fokus för Peter Nilssons arbete just nu är effektivisering, och han understryker även vikten av ett målstyrt, värdebaserat ledarskap för att vidareutveckla organisationen.

Av årsredovisningen framgår att de finansiella måltalen kvarstår, liksom målet om fortsatt aktivt värdeskapande genom strategiska förvärv. Trelleborg gjorde under 2006 elva förvärv i tio länder. I aktieavsnittet konstateras att Trelleborgsaktien de senaste fem åren haft en genomsnittlig kursökning på 26,5 procent per år, samt en genomsnittlig direktavkastning på 4,3 procent per år.

Årsredovisningen kan beställas på www.trelleborg.com eller via Trelleborgs informationsavdelning, 0410-670 00.