Trelleborgs avyttring av Goodall slutfört

Ett led i koncernens portföljoptimering och koncentration till utvalda segment

Försäljningen av verksamheten i det amerikanska dotterbolaget Goodall Rubber Company har nu slutförts. Goodall, som säljer och distribuerar industriförnödenheter, främst slang och slangkopplingar i USA och Kanada, har drygt 400 anställda och omsatte 2005 cirka 650 MSEK. Trelleborg förvärvade Goodall 1986. Köpare är amerikanska Lewis-Goetz and Company, Inc, baserat i Pittsburgh, Pennsylvania. Köpeskillingen uppgår till cirka 205 MSEK varav cirka 160 MSEK kontant vid förvärvstillfället samt 45 MSEK i form av räntebärande lån som löper över fem år. För Trelleborg bedöms avyttringen leda till en bokföringsmässig realisationsförlust om cirka 45 MSEK efter skatt vilket redovisats i delårsrapporten för första kvatalet 2006.