Trelleborg inleder förhandlingar om flytt av sin tillverkning av skyddsprodukter från Ystad

Beslut har fattats om att påkalla MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer om en nedläggning och flytt av Trelleborgs verksamhet inom skyddsprodukter från Ystad. Beslutet har fattats för att säkerställa framtida kostnadseffektivitet för denna arbetskraftsintensiva verksamhet som är utsatt för ökande konkurrens och stigande råmaterialpriser. I Ystad tillverkas skyddsprodukter av olika slag, primärt kem- och dykdräkter, och antalet anställda är 89. Den utredning som ligger till grund för beslutet att påkalla MBL-förhandlingar förutser att produktionen flyttas till affärsenhetens fabriker i Tauragé (Litauen) och Hull (UK), samt att affärsenhetens huvudkontor flyttas till orten Trelleborg. Under förutsättning av slutförda förhandlingar beräknas produktionen i Ystad pågå fram till halvårsskiftet 2007. Totalt varslas 66 anställda, varav 10 tjänstemän och 56 anställda i produktion, vilket meddelats till Länsarbetsnämnden under dagen. I samarbete med fackliga representanter kommer ett arbete att påbörjas för att stödja de medarbetare som berörs och planera åtgärdsprogram för hjälp till ny sysselsättning, såväl inom som utanför koncernen. Kostnaderna för nedläggning och omstrukturering beräknas uppgå till ca 13 MSEK före skatt, varav majoriteten är kassapåverkande främst under 2007. Den positiva resultateffekten beräknas uppgå till ca 10 MSEK före skatt på årsbasis, med fullt genomslag från och med kvartal 3, 2007.