Trelleborg avyttrar distributionsverksamhet i USA

Ett led i koncernens portföljoptimering och koncentration till utvalda segment

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems ingått avtal om försäljning av verksamheten i det amerikanska dotterbolaget Goodall Rubber Company. Goodall, som säljer och distribuerar slang och slangkopplingar i USA och Kanada, har drygt 400 anställda och omsatte 2005 cirka 650 MSEK. Trelleborg förvärvade Goodall 1986. - Försäljningen av Goodall är ett led i vår fortsatta fokusering på prioriterade segment, med renodling och koncentration av vår struktur, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg. Vad gäller Goodall ser vi begränsade synergier och verksamheten bedöms inte långsiktig ligga i linje med vår kärnverksamhet och finansiella måltal. Nu har ett tillfälle öppnats, och vi är glada att Goodall får en hemvist där bolaget som en kärnverksamhet kan utvecklas vidare. Köpare är amerikanska Lewis-Goetz & Co, Inc, baserat i Pittsburgh, Pennsylvania. Köpeskillingen uppgår till cirka 205 MSEK varav cirka 160 MSEK kontant vid förvärvstillfället samt 45 MSEK i form av räntebärande lån som löper över fem år. Goodalls operativa kassaflöde under 2005 var 18 MSEK. För Trelleborg bedöms avyttringen leda till en bokföringsmässig reaförlust om cirka 45 MSEK efter skatt. Goodall har sedan 1990-talet varit involverat i vissa produktrelaterade asbesträttegångar. Ansvaret för asbeststämningar kvarstår hos Trelleborg, liksom försäkringsskyddet. Inga stämningar har, eller bedöms framgent kunna få, annat än marginell påverkan på Trelleborg. Övertagande beräknas ske vid månadsskiftet april/maj 2006.