Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2007

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 25 april 2006 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till styrelse att föreläggas årstämman 2007 för beslut.

Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen:
Didrik Normark, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse
Ramsay Brufer, Alecta
Lars Öhrstedt, AFA/TFA-försäkringar
Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond
Åsa Nisell, Robur

Årstämman kommer att hållas den 25 april 2007.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan vända sig till styrelseorförande Anders Narvinger på e-post anders.narvinger@teknikforetagen.se
eller till någon av valberedningens representanter på följande e-postadresser:
normark.didrik@telia.com
ramsay.brufer@alecta.com
lars.ohrstedt@afa.se
henrik.didner@dgfonder.se
asa.nisell@robur.se