Ökad påverkan av höjda råvarupriser för Trelleborg

Vid investerarträffar under veckan kommer Trelleborgs koncernchef Peter Nilsson att kommunicera att höjda råmaterialpriser, främst relaterade till naturgummi och aluminium, bedöms ge en mer negativ påverkan på Trelleborgs resultat än förväntat för andra kvartalet 2006. – Den turbulenta råvaruprisutvecklingen med kraftigt ökade priser har förstärkts under andra kvartalet och inneburit ett ökat kostnadstryck. Främst påverkas Trelleborg Automotive. Råvaruprishöjningarna påverkar oss med viss eftersläpning, och till följd av att vi arbetar med kontrakt av varierande längd, varierar också eftersläpningen och effekten för olika råvaror. – Vi fortsätter att arbeta med flertalet åtgärder för att balansera de ökade kostnaderna, bland annat säkringar av råvaruklausuler i leverantörskontrakt, effektiviseringar i alla led inkluderande kontinuerlig översyn av vår produktionsstruktur, samt prisjusteringar till kund, säger Peter Nilsson. Prisutvecklingen är volatil och svårbedömd, och prisuppgången varierar också mycket mellan de olika råvarukvalitéer vi köper in. Det är heller inte med nuvarande råvaruprisnivåer attraktivt att säkra terminskontrakt i allt för hög utsträckning. Våra marginaler belastas på kort sikt, dock möjliggör våra fortsatt goda positioner att vi i fyra av fem affärsområden med viss eftersläpning kan kompensera de högre råvarupriserna. Trelleborg köper totalt in naturgummi och aluminium för mellan 1 000 till 1 500 MSEK på årsbasis. Peter Nilsson kommenterar också de fortsatta effektivitetsproblemen inom området Fluid & Acoustic Solutions inom Trelleborg Automotive. – Vi fortsätter arbeta för att lösa problemen, men vi ser en fördröjning som sannolikt kommer att kvarstå ytterligare ett kvartal, dvs även under tredje kvartalet 2006. Problemen är dock helt hänförliga till Fluid & Acoustic Solutions, bortsett från detta ligger Trelleborg Automotive väl i linje med föregående års resultatnivå. – De höjda råvarupriserna, problemen inom Fluid & Acoustic Solutions samt påverkan av färre antal arbetsdagar i kvartalet jämfört med föregående år leder sammantaget till att vi bedömer att vi inte kommer att nå upp till fjolårets resultat* för andra kvartalet 2006, men beräknas ligga i linje med eller något över fjolårets halvårsresultat, säger Peter Nilsson. Utsikter i delårsrapporten för första kvartalet 2006: “Utsikterna för första halvåret 2006 kvarstår oförändrade med en förväntad fortsatt marknadstillväxt på koncernens sju huvudmarknader i linje med sista halvåret 2005. En hög efterfrågan på naturgummi och ett fortsatt högt oljepris som påverkar prisbilden på vissa polymerråvaror bedöms leda till fortsatt kostnadstryck även under andra kvartalet 2006.” *Rörelseresultat, kvarvarande verksamheter exkl. engångsposter.