Årsredovisning 2005

Trelleborgs årsredovisning för år 2005 publiceras idag på hemsidan www.trelleborg.com, och har samtidigt skickats till Trelleborgs aktieägare. Nye koncernchefen Peter Nilsson, som tillträdde i oktober 2005, ger i VD-ordet sin syn på de viktigaste prioriteringarna. Den operativa utvecklingen står i förgrunden, med offensiv effektivisering av verksamheten, aktiv portföljhantering och satsningar på prioriterade marknadssegment. Peter Nilsson poängterar också vikten av ökade satsningar på ett tydligt värdebaserat ledarskap för att vidareutveckla organisationen. “En av våra främsta framgångsfaktorer är den kompetens vi erbjuder våra kunder så att de i sin tur kan lösa sina kunders problem, skriver Peter Nilsson. Den kompetensen blir en än viktigare nyckelfaktor de närmaste åren då den operativa utvecklingen kommer att stå i förgrunden”. Han konstaterar också att Trelleborgskoncernen sedan flera år målmedvetet satsar på tillväxtmarknader som Asien, Östeuropa och Sydamerika. De finansiella måltalen kvarstår, med fortsatt värdeskapande genom strategiska förvärv. Trelleborg gjorde under 2005 ett tiotal förvärv. I aktieavsnittet konstateras att Trelleborgaktien under de senaste fem åren haft en genomsnittlig kursökning på 18,5 procent per år, samt en genomsnittlig direktavkastning på 4,5 procent per år. Årsredovisningen karaktäriseras av koncernens fokus - att täta, dämpa och skydda i krävande industriella miljöer världen över, sammanfattat under temat ”Solutions Securing Values”. I forsknings- och utvecklingsavsnittet ges exempel från bland annat flygindustrin. Årsredovisningen kan beställas på www.trelleborg.com eller via Trelleborgs informationsavdelning, 0410-670 00.