Valberedning i Trelleborg AB inför bolagsstämma 2006

Vid Trelleborg AB:s ordinarie bolagsstämma den 26 april 2005 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2006 för beslut. Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen: Didrik Normark, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse Ramsay Brufer, Alecta Lars Öhrstedt, AFA/TFA Torsten Johansson, Handelsbanken Fonder Mats Lagerqvist, Robur Bolagsstämman kommer att hållas den 25 April 2006. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan vända sig till styrelseorförande Anders Narvinger på e-post anders.narvinger@teknikforetagen.se eller till någon av valberedningens representanter på följande e-postadresser: normark.didrik@telia.com mats.lagerqvist@robur.se ramsay.brufer@alecta.com tojo04@handelsbanken.se lars.ohrstedt@afa.se