Kommuniké från Trelleborg AB:s bolagsstämma

Trelleborgkoncernens bolagsstämma, för året extra festlig med koncernens 100-årsjubileum i fokus, samlade ca 1400 jubileumsfirande aktieägare i Söderslättshallen i Trelleborg den 26 april. På stämman presenterades också den nyutgivna jubileumsboken, ett digert praktverk skrivet av Agneta Ulfsäter-Troell och Carl Aspegren. Underhållning och filmvisning med mera ramade in anförandet av koncernchef Fredrik Arp, som också han vävde in det historiska sammanhanget när han talade om dagens koncern och affärsidé – att täta, dämpa och skydda i krävande industriella miljöer på en global marknad. Fredrik Arp kommenterade i sitt anförande verksamheten under 2004, som bland annat inneburit god tillväxt och framflyttade marknadspositioner, och konstaterade att koncernen har en konkurrenskraftig struktur och en välpositionerad bas för framtiden. Prioriterade utmaningar inkluderar bland annat ökade satsningar på nya tillväxtmarknader. Utdelning Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 5:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 29 april, vilket innebär att utdelningen förväntas skickas ut från VPC den 4 maj. Styrelse I enlighet med förslag från aktieägare som representerar ca 65 procent av röstetalet skedde omval av Fredrik Arp, Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Claes Lindqvist och Anders Narvinger. Stämman beslutade att ersättning till styrelsen utgår med 1 950 000 kr att fördelas med 700 000 kr till ordföranden och 250 000 kr vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kr till ordföranden och 30 000 kr till ledamot. Valberedning Stämman beslutade att det ska finnas en valberedning bestående av representanter för fem större aktieägare vid tredje kvartalets utgång. Enskilda aktieägare i Trelleborg kan lämna förslag på ledamöter till valberedningen och valberedningens sammansättning ska offentliggöras i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagstämma. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om återköp av egna aktier upp till 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget med syfte att justera bolagets kapitalstruktur. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.