Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Trelleborg AB

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 26 april 2005 kl 15.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast tisdagen den 19 april 2005 kl 15.00 - per post under adress Trelleborg AB (publ), Viveca Söderberg, Box 153, 231 22 Trelleborg, - per telefax 0410-175 89, - genom e-mail till adress anmalan.stamma@trelleborg.com, - per telefon 0410-670 31, 670 47, 670 32 eller 670 00 eller - via internet på sidan www.trelleborg.com/anmalan Vid anmälan skall uppges namn, personnummer och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, skall fullmakten jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firma-tecknares behörighet insändas till bolaget före bolagsstämman. De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med bolagsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd. För rätt att delta i stämman måste aktieägare senast fredagen den 15 april 2005 vara införd i den av VPC AB förda aktiebo-ken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste således senast denna dag tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn (sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna). PROGRAM 13.00-15.00 Registrering och lätt förtäring 14.00 Bolagsstämmolokalen öppnas 15.00 Bolagsstämman börjar FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Val av ordförande vid stämman (se nedan) 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Val av en eller två justeringsmän 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5 Godkännande av dagordning 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberät- telsen 7 Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten 8 Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till ut-delning se nedan) c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (se nedan) 10 Fastställande av ersättning åt styrelsen, revisionsutskottet och revisorerna (se nedan) 11 Val av styrelse (se nedan) 12 Beslut om valberedning (se nedan) 13 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (se nedan) 14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Anders Narvinger. UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontant utdelning om 5 kr per aktie. Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås den 29 april. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas kon-tantutdelningen komma att skickas ut från VPC den 4 maj. Avstämningsdagen, respektive utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen. ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter oförändrat skall vara sju samt att oförändrat inga styrelsesuppleanter utses. Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslaget. ERSÄTTNINGAR Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att ersättning till styrelsen, exkl reseersättning, utgår med 1.950.000 kr att fördelas med 700.000 kr till ordföranden och 250.000 kr vardera till bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med 100.000 kr till ordföranden och 30.000 kr till ledamot. Valberedningen föreslår att revisorerna liksom tidigare år skall ersättas för skäliga kostnader enligt räkning baserat på verk-lig tidsåtgång. Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslagen. VAL Valberedningen föreslår omval av Fredrik Arp, Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Claes Lindqvist och Anders Narvinger. Till styrelsens ordförande föreslås Anders Narvinger. Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslagen. BESLUT OM UTSEENDE AV VALBEREDNING Aktieägare som tillsammans representerar drygt 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att tillsättningen av styrelse skall tillgå på i huvudsak samma sätt som beslutades vid ordinarie bolagsstämma 2004, dvs att i bolaget skall finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på ordinarie bolagsstämma avseende val av sty-relseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse och revisor. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, vilka skall utgöras av representanter för fem större aktieägare vid tredje kvarta-lets utgång och dessa skall utses enligt följande. Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång kontakta fem större aktieägare i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande skall, som ett led i valbered-ningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m m som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse. Enskilda aktieägare i Trelleborg skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet. Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagsstämma. BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER Styrelsens förslag till beslut avseende förvärv samt bemyndigande att avyttra egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor. 1. Förvärv skall göras på Stockholmsbörsen. 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. 3. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav – inklusive tidigare förvärvade aktier - vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 4. För förvärvade aktier får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs, med en avvikelse som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bolagets egna aktier på annat sätt än på Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. I de fall avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde. I övrigt skall följande villkor gälla. 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. 2. Högst så många aktier – inklusive tidigare förvärvade aktier - får avyttras som vid var tid motsvarar 10 pro-cent av antalet aktier i bolaget Styrelsens fullständiga förslag till beslut under denna punkt hålles tillgängligt hos bolaget under adress Henry Dunkers gata 2 i Trelleborg samt på vår hemsida www.trelleborg.com från och med den 12 april 2005. INFORMATION OM PARKERING OCH BUSSNING FRÅN BILIA TILL STÄMMOLOKALEN Eftersom antalet parkeringsplatser vid Söderslättshallen är begränsat kommer buss att finnas tillgänglig från kl 13.00 för transport från Karbingatan 2 (väster om Bilia) – där gratis parkeringsplatser finns - till stämmolokalen samt tillbaka till par-keringen efter stämman. Busstransporten är gratis och avgår med ca tio minuters intervall. Sista avgång från Karbingatan före stämman är kl 14.30. Trelleborg i mars 2005 STYRELSEN