Trelleborg inleder förhandlingar om flytt av sin däckstillverkning från orten Trelleborg

Trelleborg inleder förhandlingar om flytt av sin däckstillverkning från orten Trelleborg Trelleborg ABs styrelse har idag beslutat påkalla MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer om en nedläggning av däckstillverkning på orten Trelleborg. Bakgrunden till beslutet är den krympande marknaden för det slags lantbruksdäck som tillverkas i Trelleborg och den starkt ökande konkurrensen från lågkostnadsländer. Ett antal alternativ har utvärderats men visat sig inte vara långsiktigt lönsamma. På orten Trelleborg tillverkas årligen ca 4.000 ton lantbruks- och skogsbruksdäck, vilket utgör ca 50 % av koncernens totala försäljning av diagonaldäck. Övrig produktion av diagonaldäck under Trelleborgs varumärken sker redan idag via ett antal underleverantörer. Av ortens ca 730 Trelleborganställda är ca 160 berörda av däckstillverkningen. I Trelleborg tillverkas diagonaldäck, vars användning är på kraftig tillbakagång inom lantbrukssektorn till förmån för radialdäck, den typ av däck som bl a tillverkas vid koncernens anläggning i Tivoli, Italien. Den utredning som ligger till grund för beslutet att påkalla MBL-förhandlingar förutser att produktionen av diagonaldäck flyttas till befintliga och nya underleverantörer under 2005. Vidare kommer fokusering på radiala alternativ gradvis att öka vilket innebär ökad produktion vid koncernens anläggning i Italien. Under förutsättning av slutförda förhandlingar beräknas produktionen pågå fram till årsskiftet 2005/2006. Ett beslut om nedläggning av däckstillverkningen kommer också att innebära justeringar i kapacitet för t ex blandning, lagerhållning och administrativa stödfunktioner för orten. Totalt bedöms 200 arbetstillfällen komma att påverkas fördelat på ca 130 anställda i produktion och ca 70 på tjänstemannasidan vilket meddelats till Länsarbetsnämnden under dagen. En översyn kommer också att inledas med syfte att optimera strukturen för koncernens blandningsverksamhet i norra Europa, som bl a innefattar Trelleborgs anläggning i holländska Hoogezand. Satsningar kommer framgent att göras för att utveckla Trelleborgsenheten till ett kvalificerat center med fokus på blandning samt på andra typer av halvfabrikat. Kostnaderna för nedläggning och omstruktureringarna beräknas uppgå till totalt 320 MSEK före skatt, varav 125 MSEK är kassapåverkande främst under 2005. Kostnaderna kommer huvudsakligen att belasta fjärde kvartalet 2004. Den positiva resultateffekten beräknas uppgå till ca 75 MSEK före skatt vid fullt genomslag 2006, varav ca 70 MSEK är kassapåverkande. Vidare, som en följd av tidigare strukturåtgärder inom Trelleborg Automotive i Europa, kommer vissa fastigheter i Breuberg att skrivas ned, samt viss personalminskning att ske. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas uppgå till ca 175 MSEK före skatt, varav ca 35 MSEK är kassapåverkande. Den positiva resultateffekten beräknas uppgå till ca 25 MSEK före skatt efter fullt genomslag 2006, varav ca 20 MSEK är kassapåverkande. Kostnaderna för samtliga ovan berörda omstruktureringar beräknas uppgå till totalt 495 MSEK före skatt, respektive 340 MSEK efter skatt, varav 160 MSEK är kassapåverkande främst under 2005. Kostnaderna kommer huvudsakligen att belasta fjärde kvartalet 2004. Den positiva resultateffekten beräknas uppgå till ca 100 MSEK före skatt vid fullt genomslag 2006, varav ca 90 MSEK är kassapåverkande. I samarbete med fackliga representanter kommer ett arbete omgående att startas för att stödja de medarbetare som berörs och planera åtgärdsprogram för hjälp till ny sysselsättning, såväl inom som utanför koncernen. För ytterligare information kontakta Informationsdirektör Mikael Byström, 0410 -67037 alt.0708 - 552169 eller biträdande informationsdirektör Viktoria Bergman 0410-67094, alt. 0708-475733. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 22 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/26/20041026BIT21170/wkr0001.pdf