Kommuniké från Trelleborg AB:s bolagsstämma

Kommuniké från Trelleborg AB:s bolagsstämma Mer än 1100 deltagare samlades till Trelleborgkoncernens bolagsstämma i Söderslättshallen i Trelleborg den 22 april. Koncernchef Fredrik Arp kommenterade i sitt anförande verksamheten under 2003, som kännetecknats av stark tillväxt med ett flertal förvärv. Cirka 7 000 nya medarbetare har tillkommit, och koncernen har nu cirka 21 000 anställda. Fredrik Arp konstaterade att de senaste årens ompositionering resulterat i en konkurrenskraftig struktur och att koncernen nu går in i en ny fas. Vidare summerade han prioriteringarna för framtiden, som koncentreras till organisk tillväxt samt strategiskt kompletterande förvärv. Utdelning Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 4:50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 27 april, vilket innebär att utdelningen förväntas skickas ut från VPC den 30 april. Styrelse och revisorer Stämman beslöt i enlighet med förslag från aktieägare som representerar ca 65 procent av röstetalet att antalet av stämman valda styrelseledamöter oförändrat ska var sju samt att oförändrat inga styrelsesuppleanter utses. Omval skedde av Fredrik Arp, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist och Anders Narvinger. Till Ann-Christine Albertsson och Didrik Normark, som avböjt omval, riktade styrelseordförande Anders Narvinger ett speciellt tack. Till nya styrelseledamöter valdes Heléne Bergquist och Claes Lindqvist. Heléne Bergquist är Senior Vice President vid Electrolux AB Management Assurance & Special Assignments, och styrelseledamot i Föreningen för utvecklande av god redovisningssed. Claes Lindqvist är VD och koncernchef i Höganäs AB. Han är styrelseledamot i Höganäs AB, Jernkontorets Fullmäktige, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, AB Wihl Becker, SIMI Scandinavian International Management Institute samt Dunkerska Stiftelserna. Stämman beslutade att arvodet till styrelsen höjs till 1.725.000 kr att fördelas av styrelsen till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Till revisionsföretag för de kommande fyra åren valdes Pricewaterhouse Coopers, med Göran Tidström som huvudansvarig revisor. Förslag från Aktiespararnas Riksförbund Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde ett förslag om att en nomineringskommitté ska utses av bolagsstämman och bestå av tre till fem från bolaget fristående ledamöter, inkluderande en representant för de mindre aktieägarna. Stämman beslutade emellertid istället att det ska finnas en nomineringskommitté bestående av representanter för fem större aktieägare vid tredje kvartalets utgång. Enskilda aktieägare i Trelleborg kan lämna förslag på ledamöter till nomineringskommittén och nomineringskommitténs sammansättning ska offentliggöras i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Kommittén ska redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagstämma. Stämman beslutade avslå Aktiespararnas förslag om revisionskommitté, och beslöt istället att styrelsen i sin helhet liksom tidigare ska agera som revisionskommitté. Enligt begäran från Sveriges Aktiesparares Riksförbund redovisades ersättningskommitténs arbete och funktion. Enligt begäran från Första AP-fonden redovisades konsultkostnader och övriga kostnader betalda till Trelleborgs revisionsbolag KPMG. För ytterligare information kontakta Informationsdirektör Mikael Byström 0410-67037, alt. 0708-552169 eller bitr. informationsdirektör Viktoria Bergman 0410-670 94, alt. 0708-475733. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 21 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/22/20040422BIT21330/wkr0001.pdf