Bokslutskommuniké januari - december 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2001 * Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, ökade till 1 134 MSEK (992). * Koncernens operativa kassaflöde ökade till 1 395 MSEK (763). * Resultat efter finansnetto, exklusive jämförelse-störande poster, uppgick till 976 MSEK (981). * Vinst per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, ökade till 7:45 SEK (6:50). * Strukturprogram inom affärsområde Wheel Systems påverkade jämförelsestörande poster med 200 MSEK. * Anders Narvinger föreslagen som ny ordförande. * Förslag till omstämpling av A-aktier. * Förslag till utdelning 4:00 SEK (3:75). [REMOVED GRAPHICS] 2001 2000 Nettoomsättning, MSEK 18 760 13 654 Rörelseresultat, MSEK 1 134 992 (exklusive jämförelsestörande poster) Operativt kassaflöde, MSEK 1 395 763 Resultat efter finansnetto, MSEK 976 981 (exklusive jämförelsestörande poster) Vinst per aktie, SEK 7:451) 6:502) (exklusive jämförelsestörande poster) Vinst per aktie, SEK 5:351) 7:302) 1) Baserat på genomsnittligt antal aktier exklusive eget innehav 96 512 234. 2) Baserat på genomsnittligt antal aktier exklusive eget innehav 109 855 550. Koncernen, helår 2001 Nettoomsättning och resultat Helåret 2001 Koncernens nettoomsättning uppgick till 18 760 msek (13 654). För jämförbara enheter sjönk nettoomsättningen med två procent, exklusive valutakurseffekter. Koncernens nettoomsättning fördelades under perioden med cirka en tredjedel i USD och två tredjedelar i övriga valutor, främst Euro. För jämförbara enheter minskade omsättningen i USD-delen med sju procent medan den minskade i Euro-delen med en procent. Rörelseresultatet för koncernen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 134 msek (992). Jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet negativt under perioden med 208 msek (+367). Häri ingår strukturprogram inom Affärsområdet Wheel Systems med 200 msek för att anpassa affärsområdets kapacitet till en svagare marknad vilket informerades om i koncernens niomånadersrapport. Av strukturkostnaderna har cirka 130 msek kassaflödeseffekt främst under 2002. Programmet väntas ge en återbetalning på kassaflödesdelen motsvarande cirka två år och påverka affärsområdets resultat positivt från andra halvåret 2002. Programmet beräknas ge full effekt motsvarande drygt 70 msek från 2004. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 926 msek (1 359). Koncernens finansnetto uppgick till -158 msek (-11). Resultatet efter finansnetto blev 727 msek (1 141) och exklusive jämförelsestörande poster 976 msek (981). Nedskrivning av Boliden-aktier har under årets sista kvartal justerats positivt med 80 MSEK till en total nedskrivning på 41 MSEK. Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 12,2 % (14,9). Vinst per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent Vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster ökade under perioden till 7:45 sek (6:50).Vinst per aktie var 5:35 sek (7:30). Vinst per aktie har påverkats positivt av genomförda aktieåterköp. I tabell i anslutning till resultaträkningen har inkluderats vinst per aktie baserat på bokslutsdagens antal utestående aktier för att visa full effekt av genomförda återköp av egna aktier. Vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster per bokslutsdag var 7:95 sek (6:85). Koncernens vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster och exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 9.00 sek (7:35). Denna information lämnas som komplement för jämförelse med företag som enligt US GAAP rapporterar exklusive goodwillavskrivning från 2002. Balansräkning, kassaflöde och investeringar Helåret 2001 Koncernens sysselsatta kapital uppgick till 10 451 msek (9 675) vid årets slut. Under året har egna aktier återköpts för sammanlagt 1 135 msek (1 048). De finansiella skulderna uppgick till 3 267 (1 720) msek. I likvida medel ingår aktier i Boliden med ett bokfört värde på 314 msek (317). Skuldsättningsgraden uppgick vid årets slut till 41,7 procent (19,7). Soliditeten var 44,2 % (50,9). Eget kapital per aktie (86,6 miljoner utestående) uppgick vid årets utgång till 88:70 (84:60) sek. Räntabiliteten på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster blev 8,9 % (8,1). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,3 % (9,0). Koncernens operativa kassaflöde var 1 395 msek (763) och investeringarna 642 msek (543). Den kraftiga ökningen av kassaflödet är framför allt ett resultat av konsekvent genomförda åtgärdsprogram. Affärsområden, helår 2001 Trelleborg Automotive Rörelsemarginal i nivå med föregående år Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 9 777 msek (5 822). Rörelseresultatet för affärsområdet steg under perioden till 747 msek (451). Rörelsemarginalen under fjärde kvartalet har påverkats positivt av för hög kostnadsbelastning tidigare under året, huvudsakligen avseende personalrelaterade kostnader. Affärsområdets försäljning fördelar sig geografiskt med cirka 62 % i Europa, knappa 30 % i Nordamerika och cirka åtta procent i resten av världen. Bilproduktionen i Europa visade en tillväxt om cirka 1 % jämfört med 2000. Under sista kvartalet minskade dock den europeiska bilproduktionen med cirka 5% till följd av lageranpassningar efter en lageruppbyggnad under tredje kvartalet. I Nordamerika minskade bilproduktionen med cirka 10 % för helåret, huvudsakligen som en konsekvens av lageranpassningar i början av året. Produktionsminskningen i fjärde kvartalet var cirka 5 %. Den brasilianska marknaden utvecklades något bättre under 2001 jämfört med 2000, dock försämrades den under andra halvåret. Marknaderna i Kina och Indien utvecklades väl under året. Integrationsarbetet från tidigare förvärv har under året utvecklats väl. Under året har fyra fabriker stängts och produktionen flyttats till andra enheter inom affärsområdet med lägre kostnadsnivåer. Därtill har förändringen av organisationsstrukturen i Europa vad avser försäljning, utveckling och inköp fortsatt enligt plan. Under 2002 planeras stängning av Component & Acoustics anläggning i Bow i England. Produktionen flyttas till produktområdets övriga enheter. För att möta den minskade efterfrågan på den nordamerikanska marknaden och som en konsekvens av ovanstående neddragningar av antalet produktionsorter har affärsområdet under året gjort personalanpassningar motsvarande cirka 600 personer. Beslut togs under året om en expansion av produktionsenheten i Kalmar för att tillverka ljudabsorptionsmaterialet DuruLam - durability (hållbarhet), rubber (gummi) och laminate (laminat). Under fjärde kvartalet startade den första serieproduktionen av DuruLam. Under sista kvartalet godkände myndigheterna byggplanerna på en ny produktionsanläggning för industriella antivibrationsapplikationer i Leicester som ersätter befintlig anläggning. Den nya anläggningen beräknas stå klar vid kommande årsskifte. Affärsområdets operativa kassaflöde uppgick till 903 msek (510). Trelleborg Wheel Systems Efterfrågan svag på huvudmarknaderna Nettoomsättningen för året uppgick till 3 127 msek (3 024). Rörelseresultatet uppgick till 93 msek (200). Inom segmentet Jordbruks- och skogsdäck, som svarar för största delen av affärsområdets försäljning, har den viktigaste marknaden Europa successivt försämrats vad gäller försäljning till OEM (tillverkare av originalmaskiner). Inom de viktigaste maskintyperna i Europa har nedgången varit 10-15 % för helåret. Affärsområdet har inom detta segment, främst genom sitt Pirelli-sortiment, stärkt sin marknadsposition. Affärsområdets andra större produktsegment är Industridäck. Efterfrågan på den marknaden är direkt kopplad till industriinvesteringar. Den svaga investeringsnivån i såväl Nordamerika som Europa fick ordentligt genomslag på produktområdet industridäck under andra halvåret 2001. Efterfrågan i Nordamerika sjönk för fjärde kvartalet i rad och i Europa var årets sista kvartal ett av de svagaste på många år. Nedgången i Nordamerika till OEM-kunder var 30 procent och till eftermarknaden 25 procent. Affärsområdet stärkte sin marknadsandel på dessa nordamerikanska marknader. Nedgången i marknaderna har överlag medfört en viss prispress. Den fortsatta nedgången i efterfrågan på affärsområdets huvudmarknader ledde till ett negativt rörelseresultat i fjärde kvartalet och ett minskat resultat för helåret. Affärsområdet inledde under slutet av 2001 ett strukturprogram som belastar fjärde kvartalet 2001 med 200 msek, varav cirka 130 msek är kassapåverkande främst under 2002. Återbetalningstiden för den kassapåverkande delen är beräknad till cirka två år med en positiv resultatpåverkan från andra halvåret 2002. Programmet beräknas ge full effekt motsvarande drygt 70 msek från 2004. Delar av strukturprogrammet presenterades i december 2001 och innefattar i huvudsak en personalreduktion om cirka 150 personer vid olika enheter på produktionsorten Trelleborg till en kostnad om cirka 60 msek. Resterande delar av strukturprogrammet kommer att kommuniceras under första halvåret 2002. Affärsområdets operativa kassaflöde uppgick till 104 msek (128). Trelleborg Engineered Systems Fortsatt lönsamhetsförbättring trots sämre marknadsförutsättningar Nettoomsättningen för år 2001 ökade till 3 369 msek (2 941). Rörelseresultatet ökade till 181 msek (140). Resultatökningen har åstadkommits genom kostnadsrationaliseringar och förbättringar i affärsområdets produktportfölj, främst förvärven inom marina fendersystem. Ökningen av resultatet har åstadkommits trots svårare marknadsförutsättningar, framförallt inom industriförnödenheter, där marknaden i Nordamerika minskat med cirka 15 procent och marknaden i Europa gradvis försämrats under året. Detta betydande volymbortfall har kompenserats med åtgärdsprogram i Nordamerika och en ökning av marknadsandelar i Europa. Efterfrågan inom olje-, offshore- och infrastrukturmarknaden har varit stabil, men präglades av en viss osäkerhet under slutet av året. Intresset för och efterfrågan på affärsområdets kemskyddsdräkter var under andra delen av 2001 stora. Under årets fjärde kvartal skrev affärsområdet ett avtal med holländska Vredestein om att förvärva dess verksamhet inom tätningssystem för infrastruktur, bland annat tunneltätningar. Trelleborg förvärvade företagets kundbas, inventarier och maskiner. All produktion flyttas till Trelleborg Engineered Systems produktionsenheter. Tidigare under året förvärvades Hercules Rubber & Chemicals (Singapore), Queensland Rubber (Australien) och Fentek Marine Systems (Tyskland). Huvudprodukterna är marina fendersystem, där gruppen är marknadsledare i Europa och Oceanien samt tvåa i världen, och andra infrastrukturprodukter (till exempel bärelement för broar och tunneltätningar), områden där Trelleborg redan har goda marknadspositioner. Under året avyttrades affärsområdets verksamhet inom valsbeläggningar i Trelleborg. Dessutom stängdes olönsam tillverkning av laminat i Mexiko. Förvärven och förbättringen av produktportföljen har medfört att affärsområdet nu har en bredare geografisk balans i försäljningen. Affärsområdets operativa kassaflöde uppgick till 199 msek (159). Trelleborg Building Systems Vikande marknader i Centraleuropa tynger resultatet Nettoomsättningen för perioden blev 1 794 msek (1 471) och rörelseresultatet 138 msek (162). Det första och fjärde kvartalet är affärsområdets svagaste, eftersom Building Systems marknader följer byggsäsongen. Denna effekt har blivit ännu tydligare i och med förvärvet av danska Phönix Tag, som innebar att andelen takprodukter ökade. Den totala efterfrågan i Centraleuropa var fortsatt svag, framförallt i Tyskland, affärsområdets viktigaste geografiska marknad. Andra viktiga geografiska marknader, som den nordiska visade en mer splittrad utveckling, med en stabil utveckling i Sverige, men en avmattning i övriga länder. Affärsområdets satsningar på konsumentprofiler har gett resultattillskott från bland annat den nordamerikanska marknaden. Den icke-byggrelaterade delen av affärsområdets marknader avmattades något under andra halvåret 2001. Trots försvagningen har Industrial Profiles, utvecklats väl, tack vare en ökad export. Vid enheten i Värnamo har man framgångsrikt reducerat ledtider genom att effektivisera processen. En ökning av projektförfrågningar har skett beträffande gummiduk till takbeläggningar. Detta, tillsammans med att de nya produktsystemen Elastofol och Elastoseal skördat framgångar, har ökat försäljning och lönsamhet inom affärsenheten Rubber Membranes. I början av året förvärvades danska Phønix Tag, vilket stärkt affärsområdets position på bitumenbaserade taktätningsprodukter i Norden. Företaget som då det förvärvades hade en förlusttakt på operationell nivå visar genom synergieffekter redan nu positivt rörelseresultat i årstakt. Huvuddelen av enheterna utvecklades i nivå med 2000, trots vikande marknader. Inom Industrial Profiles, Europa, minskade resultatet på grund av marknadsnedgången i kontinentala Europa, och inom Roofing på grund av höjda materialpriser. Genom effektivitetsförbättringar har effekterna av ökade råvarupriser motverkats. Affärsområdets operativa kassaflöde uppgick till 172 MSEK (153). Övrigt Trenor (49%) Koncernens resultatandel före skatt i Trenorkoncernen (49 %) uppgick till 121 msek (203). Minskningen förklaras främst av effekterna av en svagare konjunktur som påverkat såväl Bröderna Edstrand som Reynolds. Koncernens aktieinnehav i Trenor Holding är bokfört till 177 msek (90). Innehavet i Boliden. Preferensaktier omvandlades till stamaktier Trelleborg deltog i den emission som Boliden genomförde under andra halvåret 2001. Trelleborg avyttrade sin del i emissionen under hösten. I samband med att Bolidenaktien flyttade från Torontobörsen till Stockholms Fondbörs omvandlades Trelleborgs preferensaktier i bolaget till motsvarande 7,2 miljoner stamaktier med ett totalt värde av 314 msek per bokslutsdagen. Återköp av egna aktier 15 miljoner aktier inlösta respektive indragna För att normalisera balansräkningen och nå målet gällande avkastningen på eget kapital har Trelleborg genomfört åtgärder för att skapa en bättre finansiell struktur. Trelleborg har därför genomfört omfattande återköp av egna aktier. Under det fjärde kvartalet har 15 miljoner ordinarie B-aktier inlösts eller dragits in. Antalet utestående aktier nu är 90,6 miljoner. Trelleborg AB äger för egen räkning cirka 4 miljoner aktier, vilket innebär att antalet netto utestående aktier uppgår till 86,6 miljoner. Enligt stämmobeslut finns ett mandat för Trelleborg att återköpa egna aktier upptill 10 procent av aktierna i bolaget, det vill säga ytterligare cirka 5 miljoner aktier. Förslag till bolagsstämman den 23 april Utdelning Styrelsen föreslår 4:00 kr per aktie Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontantutdelning på 4:00 SEK (3:75) per aktie. Koncernens utdelningspolicy, som reviderades under 2001, innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30 - 50 procent av årets nettoresultat. Den föreslagna utdelningen, motsvarande totalt 347 MSEK, innebär att 48 procent av nettoresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, delas ut. Omstämpling av A-aktier Styrelsen föreslår omstämpling av 2,5 miljoner A-aktier Styrelsen har beslutat framlägga förslag till den ordinare bolagsstämman kring omstämpling av A-aktier till motsvarande antal B-aktier. Huvudägarna Dunkerintressen har sagt sig vilja stämpla om 2,5 miljoner av sina 12 miljoner A-aktier till B-aktier. I linje med vad som sagts när återköpsprogrammet startade återställer detta Dunkerintressens rösteinnehav till i nivå med innehavet innan återköpen påbörjades. Återstående A-aktier får efter omstämplingen 53,9 % av rösterna av nuvarande 90,6 miljoner aktier och efter full utspädning 52,4 % (efter konvertibellån och teckningsoptioner). Ny ordförande Anders Narvinger ny ordförande efter Rune Andersson Trelleborg AB:s styrelseordförande Rune Andersson och vice ordföranden Lennart Nilsson har beslutat lämna sina uppdrag i samband med stämman i april 2002. Till ny styrelseordförande avser styrelsen utse Anders Narvinger, som varit ledamot av Trelleborgs styrelse sedan 1999. Anders Narvinger, 53, civilingenjör och civilekonom, tillträder i maj 2002 som VD för Sveriges Verkstads-industrier (VI). Han har tidigare arbetat inom ABB-koncernen i många år och har en gedigen industriell bakgrund. Han har haft olika ledande befattningar inom ABB, bland annat som VD och koncernchef för ABB Sverige 1996-2001. Anders Narvinger är bland annat styrelseordförande i Exportrådet och Lunds Tekniska Högskola. Återköp av egna aktier Förlängt mandat att återköpa upp till 10 procent Det är styrelsens avsikt att föreslå bolagsstämman att styrelsen får förlängt mandat att återköpa egna aktier upp till 10 % i linje med tidigare stämmobeslut. Optionsprogram till ledandebefattningshavare Föreslås fortsätta 2002 Det är styrelsens avsikt att föreslå bolagsstämman att styrelsen får rätt att fortsätta det treåriga köpop-tionsprogram till ledande befattningshavare som infördes 2000. Programmets omfattning och villkor som är i linje med programmet för 2001 kommer att presenteras inför bolagsstämman den 23 april. Utsikter Effektiviseringar och kassaflöde prioriteras på osäkra huvudmarknader I såväl Nordamerika som Europa, Trelleborgs huvudmarknader, har osäkerheten kring framtida efterfrågan från våra kunder fortsatt under fjärde kvartalet 2001. Den allmänna konjunkturnedgången och rådande osäkerhet väntas leda till en svagare bilproduktion i såväl Nordamerika som Europa. Bilproduktionen i Nordamerika väntas minska med 1-2 procent under 2002 jämfört med 2001. Nedgången i Europa bedöms bli 2-4 procent. Första halvåret förväntas bli svagare än det andra, i jämförelse med 2001. För övriga affärsområden bedöms förhållandena för de flesta delmarknader att vara svagare under första halvåret med en potentiell förbättring under andra halvåret, baserat på en antagen ökad BNP-tillväxt i Nordamerika och Europa. Integrationsarbeten från förvärv löper vidare inom affärsområde Automotive med positiv resultatpåverkan under 2002. Det strukturprogram som genomförs inom affärsområde Wheel Systems väntas ge positiv resultatpåverkan från och med andra halvåret 2002. De senaste två åren har Trelleborg tagit stora steg mot att normalisera den finansiella strukturen. Koncernen har fortsatt god finansiell kapacitet och anpassningen mot en högre skuldsättningsgrad kommer att fortsätta, huvudsakligen via förvärv. Som en följd av återköpen av egna aktier under de senaste två åren har antalet aktier minskat kraftigt, vilket kommer att fortsätta att påverka vinsten per aktie positivt. Under 2001 har aktiebasen exklusive egna innehav minskat från cirka 101 miljoner aktier till 86,6 miljoner. För att möta en svag marknadsutveckling har koncernen ett fortsatt fokus på effektiviseringar, lägre kostnader och ett bra kassaflöde. Trelleborg den 5 februari 2002 Fredrik Arp Verkställande direktör Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s Ekonomi- och finansdirektör Jan Björck, tel: 0410-670 28, mobil: 0708-46 02 07, eller Informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69. Bokslutskommunikén och annan information om Trelleborgkoncernen, bl a intressenttidningen T-TIME, finns också tillgängligt på Internet under adress www.trelleborg.com. Delårsrapport för det första kvartalet 2002 lämnas den 23 april 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/05/20020205BIT00720/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/05/20020205BIT00720/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén