Delårsrapport januari-mars 2002

DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2002 Rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) 206 msek (299). Se sidan 2 Resultat efter finansnetto (exkl jämförelsestörande poster) 173 msek (260). Se sidan 2 Vinst per aktie (exkl jämförelsestörande poster) 1:45 SEK (1:85). Vinst per aktie 1:45 SEK (1:10). Se sidan 2 Förbättrat operativt kassaflöde, 50 MSEK (-197). Se sidan 2 Huvuddelen av åtgärderna inom strukturprogrammet för affärsområde Wheel Systems påbörjade. Se sidan 3 Preliminärt avtal om försäljning av Metech. Se sidan 5 Koncernen, kvartal 1 2002 Nettoomsättning och resultat. Omsättningen minskade under kvartalet. Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 4 543 msek (4 718), vilket innebär en minskning med fyra procent. För jämförbara enheter och valutakurser minskade omsättningen med cirka nio procent. Delar av försäljningsminskningen förklaras av att antalet faktureringsdagar, på grund av helger, var cirka fyra procent färre än under motsvarande period 2001. Försäljningen i såväl Europa som Amerika var vikande jämfört med samma period i fjol. Minskningen i Nordamerika var dock huvudsakligen hänförlig till affärsområdena Wheel Systems och Engineered Systems. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 206 msek (299). Jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet under perioden med -13 msek (+20). Koncernens finansnetto uppgick till -33 msek (-39). Aktier i Boliden påverkade jämförelsestörande poster med +13 msek (-121). Resultatet efter finansnetto blev 173 msek (159) och exklusive jämförelsestörande poster 173 msek (260). Balansräkning, kassaflöde och investeringar. Förbättrat operativt kassaflöde 50 MSEK (-197). Koncernens sysselsatta kapital uppgick till 10 425 msek (10 818) vid periodens slut. Under perioden har inga egna aktier återköpts. De finansiella tillgångarna/skulderna uppgick netto till -3 270 msek (-2 590). I likvida medel ingår aktier i Boliden med bokfört värde på 266 msek. Koncernens aktieinnehav i Trenor Holding är bokfört till 185 msek. Skuldsättningsgraden uppgick vid periodens slut till 41,5 procent (30,0). Soliditeten var 45,7 procent (47,5). Eget kapital per aktie (cirka 87 miljoner utestående) uppgick vid periodens utgång till 89:40 sek (87:40). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,4 procent (5,2). Koncernens operativa kassaflöde var 50 msek (-197) och investeringarna 151 msek (141). Vinst per aktie, exklusive jämförelsestörande poster blev 1:45 SEK (1:85). Vinsten per aktie under perioden var 1:45 sek (1:10) och exklusive jämförelsestörande poster 1:45 sek (1:85) (se tabell sidan 7). Affärsområdesrapporter, kvartal 1 2002 Trelleborg Automotive. 8% lägre bilproduktion i Europa. Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 2 387 msek (2 509). Rörelseresultatet för affärsområdet blev 146 msek (180). Affärsområdets försäljningsminskning härrör sig framför allt från Automotivemarknaden i Europa. Bilproduktionen i Europa minskade med cirka 8 procent jämfört med första kvartalet 2001. Därutöver påverkades affärsområdet negativt av vissa förseningar av nya bilmodeller. Försäljningen till våra kunder i Nord- och Sydamerika har i stort utvecklats i nivå med deras bilproduktion, vilken varit i huvudsak oförändrad mot föregående år. Inom Industriell AVS minskade försäljningen betydligt i första kvartalet. Försäljningsminskningen är helt konjunkturbetingad och affärsenheten har bibehållit sina marknadsandelar. Inom affärsområdet pågår en kontinuerlig effektivisering och anpassning av antalet anställda. Under kvartalet har affärsområdet bland annat erhållit en order för produktion av komponenter till nya Nissan Terrano. Ordern är en av de första större i samarbetet med japanska Tokai. Produktionen startar under 2004. I februari påbörjades produktion av en av affärsområdets större order, vilken omfattar komponenter till nya Ford Fiesta. Affärsområdets operativa kassaflöde för perioden uppgick till -11 msek (- 45). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00820/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00820/wkr0002.pdf Hela rapporten