Halvårsrapport för 2002

HALVÅRSRAPPORT Januari - juni 2002 Resultat efter finansnetto (exkl jämförelsestörande poster) andra kvartalet i nivå med 2001, 280 MSEK (280). Totalt under perioden, 453 MSEK (540). Se sidan 2 Vinst per aktie (exkl jämförelsestörande poster) ökade under andra kvartalet till 2:20 SEK (1:95). Totalt under perioden, 3:65 SEK (3:80). Se sidan 2 Fortsatt starkt operativt kassaflöde 358 MSEK (172). Se sidan 2 Slutligt avtal om försäljning av Metech. Se sidan 6 Koncernen Nettoomsättning och resultat. Förbättringar i andra kvartalet efter en svag inledning av året. Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 330 msek (9 617). För jämförbara enheter och valutakurser minskade omsättningen med cirka fem procent. Under andra kvartalet var nettoomsättningen 4 787 msek (4 899). För jämförbara enheter och valutakurser minskade omsättningen med knappt tre procent. Försäljningen i såväl Europa som Amerika var vikande jämfört med samma period i fjol. Minskningen i Nordamerika var dock huvudsakligen hänförlig till affärsområdena Wheel Systems och Engineered Systems. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 515 msek (619). Jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet under perioden med -43 msek (+20), hänförliga till avyttringarna av Metech och White Goods. Koncernens finansnetto uppgick till -62 msek (-79). Aktier i Boliden påverkade jämförelsestörande poster med -38 msek (-121). Resultatet efter finansnetto blev 372 msek (439) och exklusive jämförelsestörande poster 453 msek (540). Under andra kvartalet var resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster 280 msek (280). Balansräkning, kassaflöde, investeringar och personal. Fortsatt starkt operativt kassaflöde 358 MSEK (172). Koncernens sysselsatta kapital uppgick till 10 052 msek (11 098) vid periodens slut. De finansiella tillgångarna/skulderna uppgick netto till -3 261 msek (-2 975). I likvida medel ingår aktier i Boliden med bokfört värde på 187 msek. Koncernens aktieinnehav i Trenor Holding är bokfört till 210 msek. Skuldsättningsgraden uppgick vid periodens slut till 43,4 procent (35,3). Soliditeten var 45,5 procent (44,7). Eget kapital per aktie (cirka 87 miljoner utestående) uppgick vid periodens utgång till 85:30 sek (85:80). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,7 procent (7,1). Koncernens operativa kassaflöde var 358 msek (172) och investeringarna 352 msek (279). Det starka kassaflödet är bland annat ett resultat av effektiviseringsarbete inom sysselsatt kapital. Genomsnittligt antal anställda för perioden uppgick till 15 317 (16 672). Vinst per aktie, exklusive jämförelsestörande poster ökade till 2:20 SEK (1:95) under andra kvartalet. Vinsten per aktie under perioden var 2:95 sek (3:05) och exklusive jämförelsestörande poster 3:65 sek (3:80). Under andra kvartalet var vinsten per aktie 1:50 sek (1:95) och exklusive jämförelsestörande poster 2:20 sek (1:95) (se tabell sid 8). Affärsområdesrapporter Trelleborg Automotive. Starkare bilproduktion än väntat i USA, svagare i Europa. Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 4 911 msek (5 117). Rörelseresultatet för affärsområdet blev 322 msek (381). Affärsområdets operativa kassaflöde för perioden uppgick till 92 msek (215). Affärsområdets försäljningsminskning härrör sig framför allt från fordonsmarknaden i Europa samt en svag efterfrågan inom Industrial AVS. Den europeiska bilmarknaden har påverkats negativt av det allmänna ekonomiska läget. Främst de tyska, spanska och italienska marknaderna har en fortsatt svag efterfrågan. Bilförsäljningen för första halvåret minskade med cirka 5 % medan bilproduktionen minskade med cirka 4 %. Den nordamerikanska fordonsmarknaden har gått bättre än förväntat under första halvåret. P g a låga lager i början av 2002 och en högre försäljning än väntat har bilproduktionen ökat jämfört med föregående år med cirka 4 %. I såväl Kina som Indien har produktionen av bilar ökat under perioden. För att effektivisera produktionsstrukturen och frigöra kapital har Trelleborg Stanton stängt produktions-anläggningen i Bow och flyttat produktionen av dämpningsmaterial till en annan av affärsområdets anläggningar i England. Byggandet av en modern och mer effektiv produktionsanläggning för industriella AVS-produkter i Leicester, England är nu i stort slutfört. Flyttning och installation av maskiner och pressar planeras ske under fjärde kvartalet 2002. En ny mixing-anläggning har installerats i Indien för att ytterligare öka produktkvalitet och service till kunderna. Integrationsarbetet inom de europeiska AVS-organisationen fortsätter, bland annat med ytterligare personal-neddragningar som följd. Affärsområdets nya ERP (Enterprise Resource Planning)-system har under kvartalet installerats i Tyskland. Planer för vidare implementering finns för affärsområdets övriga europeiska anläggningar. Det gemensamma ERP-systemet kommer att förenkla fortsatt integrering och stödja affärsområdets organisationsstruktur. Ett globalt APQP (Advanced Product Quality Planning) -program har introducerats i hela affärsområdet. Detta löper parallellt med dagens CIP3 (Continous Improvement)-program för att säkra en globalt likriktad hållning till kvalitet och processer. Trelleborg Wheel Systems. Huvuddelen av åtgärderna inom strukturprogrammet från kvartal 4 2001 genomförda. Nettoomsättningen uppgick till 1 592 msek (1 680). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 63 msek (103). Under andra kvartalet var rörelseresultatet 39 msek (43). Trots svaga marknader har omsättningshastigheten på rörelsekapitalet ökat med två procentenheter, vilket bland annat resulterat i ett starkt operativt kassaflöde, 64 msek (3). Marknaden för jordbruksmaskiner i Europa ökade med två procent gentemot OEM-tillverkare och var i nivå med föregående år avseende eftermarknaden. Affärsområdets bredare utbud av produkter med både Pirelli- och Trelleborgdäck har skapat framgång på jordbruksmarknaden. Sammanslagningen av marknadsförings- och försäljningsorganisationerna som nu är genomförd har bidragit därtill och förväntas ge ytterligare synergieffekter framöver. Marknaden för industridäck i Nordamerika har stabiliserats under perioden och visade en svag tillväxt i slutet av perioden. Utvecklingen i Europa följer ett liknande mönster, dock skedde stabiliseringen på en förhållandevis högre nivå än i Nordamerika. Det strukturprogram som beslutades under fjärde kvartalet 2001 innebär huvudsakligen en anpassning av produktionskapaciteten i Trelleborg avseende däck och blandning samt stängning av produktion av industridäck i belgiska Evergem. Produktionen av lätta däck i Trelleborg och industridäck i Evergem flyttas till lågkostnadsproduktion på Sri Lanka. Dessa åtgärder är i stort sett genomförda och den nya produktionsstrukturen är under intrimning. Strukturprogrammet har kunnat genomföras utan störningar. Programmet beräknas ge en effekt på cirka 20 msek under andra halvåret 2002 och ytterligare 50 msek 2003. Trelleborg Engineered Systems. Bättre produktmix och högre effektivitet ger ökat resultat. Nettoomsättningen under det första halvåret blev 1 686 msek (1 682). Rörelseresultatet ökade till 96 msek (89). Affärsområdets kapitalhantering har varit framgånsrik och bidragit till ett starkt operativt kassaflöde, 129 msek (31). Det förbättrade resultatet uppnåddes främst tack vare kostnadsminskningar och en förbättrad produktmix. Marknadsförutsättningarna för framförallt industriförnödenheter var i stort oförändrad från första kvartalet. Den svaga efterfrågetrend som rått på den nordamerikanska marknaden tycks nu bottnat ur, medan efterfrågan i Europa var fortsatt svag under perioden. Efterfrågan inom infrastruktur- och off shore-marknaderna var fortsatt god. Den av Vredestein nyligen förvärvade verksamheten inom sealing systems integrerades under perioden i affärsområdets holländska enhet Trelleborg Bakker. Affärsområdet har under kvartalet bland annat tagit en intressant infrastrukturorder för ett järnvägsbygge i Hong Kong. Produkten är ett system som läggs under järnvägsspåren och vars funktion är att dämpa ljudet. Ordervärdet är cirka 14 msek. Dessutom har affärsområdet påbörjat produktionen av slangar till ett större oljeprojekt utanför Afrikas Västkust (Amenam Nigeria Project) till ett totalt värde av cirka 40 msek. Ordern kommer att vara slutlevererad under kvartal tre i år. Avyttringen av formgodsverksamheten inom Trelleborg Industries UK Ltd i Skelton, England (White Goods), slutfördes under första kvartalet. Verksamheten hade 60 anställda och omsatte 3,1 MGBP. Trelleborg Building Systems. Synergier från förvärvet av Phønix Tag gav ökat resultat. Nettoomsättningen ökade till 891 msek (816) och rörelseresultatet till 58 msek (57). Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade till 45 msek (35). Effektiviseringsarbetet avseende sysselsatt kapital i affärsområdet har positivt påverkat operativt kassaflöde som steg till 83 msek (6). Den ökade omsättningen förklaras främst av förvärvet av danska Phønix Tag. Integreringen fortgår enligt plan, vilket nu visar sig i såväl omsättnings- som resultatsiffror. Phønix Tag förväntas nå ett helårsresultat som ligger i nivå med koncernens finansiella mål. Efterfrågan på byggprofiler i Tyskland är fortsatt svag, men effekterna motverkas av att affärsområdets kunder utökat sina leveranser utanför Tyskland. Marknaden i Norden var avvaktande men med en klart förbättrad efterfrågan under senare delen av perioden. Affärsområdets framgångsrika lansering av ljudisolerande konsumentprofiler i USA har lett till att dessa nu introduceras i cirka 1 000 av WalMarts butiker under hösten. Affärsområdet träffade under andra kvartalet ett samarbetsavtal kring marknadsföring och försäljning med amerikanska JPS Elastomerics, en division inom Nasdaq-noterade JPS Industries, Inc. Avtalet innebär främst att Trelleborg får ett komplement på initialt cirka 25 msek, till affärsområdets utbud på den europeiska marknaden genom att Trelleborg får tillgång till JPS Elastomerics TPO-produkter för såväl tak- som marktäckning. Samtidigt innebär avtalet att marknadsförings- och försäljningsinsatserna av delar av Building Systems produkter på den amerikanska marknaden intensifieras genom JPS Elastomerics organisation. Övrigt Trenor (49%) Koncernens resultatandel före skatt i Trenorkoncernen (49 %) - Trelleborgs tidigare Handelsverksamhet - uppgick till 52 msek (61). I kvartalet uppgick resultatandelen till 38 msek (33). Metech Under perioden har ett slutligt avtal om försäljning av verksamheten inom det amerikanska metallåtervinnings-företaget Metech International Inc. träffats. Det i Sydafrika noterade investmentbolaget Viking är genom sitt amerikanska dotterbolag köpare. Övertagandet beräknas ske under tredje kvartalet. Försäljningen av Metech-verksamheten resulterar i en förlust med 30 MSEK som belastar Trelleborgkoncernens resultat under andra kvartalet och ett positivt kassaflöde på cirka 120 MSEK under tredje kvartalet. Boliden Under perioden har koncernen avyttrat 1,9 miljoner aktier i Boliden AB. Innehavet i Boliden uppgår nu till 5,2 miljoner aktier (cirka 6 procent). Värdering av aktieinnehavet i Boliden till börskurs på bokslutsdagen har påverkat resultatet negativt under perioden med -38 msek (-121). Stärkt långfristig finansiering Trelleborgkoncernen har under andra kvartalet stärkt sin långfristiga finansiering genom att ta upp ett nytt syndikerat lån på 600 musd (cirka 5,9 miljarder sek) som har en löptid om fem år. Finansieringen övertecknades och lånet ökades från ursprungliga 500 musd till 600 musd. Omstämpling av A-aktier Huvudägarna Dunkerintressen har stämplat om 2,5 miljoner av sina 12 miljoner A-aktier till B-aktier. I linje med vad som sades när återköpsprogrammen startade återställer detta Dunkerintressens röstinnehav till i nivå med innehavet innan återköpen påbörjades. Återstående A-aktier får efter omstämplingen 53,9 % av rösterna av nuvarande 90,6 miljoner aktier och efter full utspädning 52,4 % (efter konvertibellån och teckningsoptioner). Moderbolaget Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader i Trelleborg AB, moderbolaget i Trelleborgkoncernen, uppgick till 99 msek (99). Någon försäljning har inte förekommit. Investeringarna uppgick till 1 msek (0). Medelantalet anställda var 64 (59). Utsikter Den amerikanska bilindustrin har hämtat sig snabbare än väntat och bilproduktionen i Nordamerika ökade under det första halvåret med cirka 4 % mot samma period 2001. Reviderade helårsbedömningar anger nu en produktionsökning i Nordamerika med 2-4 procent jämfört med en tidigare bedömd oförändrad produktion. Europeisk bilproduktion bedöms minska och för helåret uppskattas nedgången nu bli cirka 4-5 procent jämfört med 2001. Tidigare bedömning var en nedgång på 2-4 procent. För övriga affärsområden har förhållandena på de flesta delmarknader planat ut och det finns också tecken på vissa förbättringar under slutet av andra kvartalet. Bedömningen att det kommer att ske en successiv förbättring av marknadsförutsättningarna under andra halvåret kvarstår. Integrationsarbeten från förvärv löper planenligt vidare inom affärsområde Automotive med bland annat ytterligare personalreduktioner. Det strukturprogram som beslutats för affärsområde Wheel Systems är nu i stort genomfört och affärsområdet väntas öka sitt resultat under andra halvåret gentemot samma period föregående år. För att möta en svag marknadsutveckling har koncernen ett fortsatt fokus på effektiviseringar, kassaflöde och lägre kostnader. Genomförda och planerade rationaliseringar och kostnadseffektiviseringar gör att tidigare bedömning att under året minska antalet anställda med cirka 1 000 personer kvarstår. Trelleborg, den 23 juli 2002 Fredrik Arp Verkställande direktör Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts som vid senaste årsbokslut. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av koncernens revisorer. Denna delårsrapport och annan information om Trelleborgkoncernen, bland annat intressenttidningen T-TIME, finns också tillgängligt på Internet under adress www.trelleborg.com. Delårsrapport för de första nio månaderna 2002 lämnas den 5 november 2002. Bokslutskommuniké för 2002 lämnas den 5 februari 2003. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s Ekonomi- och finansdirektör Jan Björck, tel: 0410-670 28, mobil: 0708-46 02 07, eller av Informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00150/wkr0002.pdf Hela rapporten