Trelleborgs årsredovisning publicerad | Trelleborg Group

Trelleborgs årsredovisning publicerad

Trelleborgs årsredovisning publicerad Trelleborg - en renodlad global industrikoncern som står väl rustad för tillväxt Trelleborgs årsredovisning för år 2000 publiceras idag den 14 mars kl. 10.00 på företagets hemsida "www.trelleborg.com". Där finns den tillgänglig som en Acrobat-fil, antingen för att läsa direkt på skärmen eller skriva ut. Årsredovisningen postas i dagarna till Trelleborgs aktieägare och går att beställa på Internet eller hos Trelleborgs informationsavdelning 0410 - 670 00. Förutom att redovisa året som gått beskriver årsredovisningen Trelleborgs nya strategiska inriktining, det vill säga hur koncernen under de senaste åren renodlats till en fokuserad industrikoncern där tillväxten sker inom produkter som har sitt ursprung i polymera material. I april 1999 utgjorde kärnverksamheten, det vill säga Industriverksamheten, cirka 40 procent av koncernens sysselsatta kapital. I dag, två år senare, utgör kärnverksamheten över 90 procent av Trelleborgkoncernen. Samtidigt som verksamheten fokuserats kring koncernens kärna har denna expanderat kraftigt. Tillväxttakten i kärnan har varit stark (i genomsnitt 30 procent de senaste fem åren) och även rörelseresultatet har visat samma utveckling. Trelleborgs koncernchef Fredrik Arp ägnar en stor del av "Koncernchefen har ordet" till hur Trelleborgs verksamhet koncentrerats kring kärnverksamheten och hur denna expanderat genom såväl organisk tillväxt som via förvärv. Fortsatt tillväxt - Under det gångna året tog vi några avgörande steg i vår fortsatta tillväxt genom förvärven av Invensys AVS-verksamhet och Lairds fordonskomponentverksamhet, skriver han. Med dessa förvärv har Trelleborg skapat en dominerande position inom världs-marknaden för antivibrationskomponenter till fordonsindustrin med en marknadsandel på 20 procent. Ett annat viktigt mål för Trelleborg är att normalisera balansräkningen och nå målet gällande avkastning på eget kapital, skriver Fredrik Arp. För detta krävs en annan finansiell struktur och därför har Trelleborg genomfört och genomför återköp av egna aktier. Utnyttjas återköpsprogrammen fullt ut har nära 35 procent av utestående aktier, räknat från ingången av 2000, återköpts. Om Trelleborg når övre delen av sitt koncernmål för skuldsättningsgraden, 125 procent, samt därutöver använder de aktier man återköpt och har kvar blir det samlade finansiella utrymmet för förvärv mer än sex miljarder. - Därtill kommer de värden vi har kvar att realisera i till exempel Trenorkoncernen, skriver Fredrik Arp. Trelleborg har också en löpande intjäning som ytterligare stärker vår finansiella kapacitet. Vi står väl rustade för tillväxt. I utsikterna inför år 2001 skriver Fredrik Arp att Trelleborg förväntar en oförändrad marknad i Europa, medan man tror på en god tillväxt i Asien och Latinamerika. - Verksamheten i USA står inför en svagare efterfrågan 2001, skriver han vidare. År 2000 var ett starkt bilår med en total försäljning på cirka 17,4 miljoner fordon. De senaste prognoserna pekar på en mer normal försäljning på cirka 15,5 miljoner fordon under 2001. - De större fordonstillverkarna i USA går emellertid in i 2001 med ett överlager. Det är rimligt att anta att en anpassning av lagersituationen kommer att pågå under första halvåret 2001 och möjligen delar av tredje kvartalet. Sammantaget beräknas den svagare efterfrågan samt lageranpassningarna i Nordamerika negativt påverka resultatet. Detta bör dock kompenseras av det resultattillskott som erhålls via förvärvet av LAC samt integrationseffekter i Europa. - För koncernens övriga affärsområden förväntas en stabil utveckling trots en något lägre BNP-tillväxt, framför allt i USA. Ytterligare information lämnas av Trelleborg ABs informationsdirektör Mikael Byström, tel 0410 - 670 00, mobil 0708 - 55 21 69 eller ekonomi- och finansdirektör Jan Björck, 0410 - 670 00 alt. 0708 - 46 02 07. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 17 miljarder kronor (proforma 2000 inklusive förvärvet av LAC) och har cirka 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00210/bit0001.pdf