Trelleborg AB kallar till extra bolagsstämma

Trelleborg AB kallar till extra bolagsstämma Stängning av syntetiskt återköpsprogram, indragning av återköpta aktier och mandat för styrelsen att återköpa och sälja aktier i Trelleborg AB Styrelsen i Trelleborg har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 16 november 2001 att avsluta Trelleborgs syntetiska återköpsprogram genom inlösen av 10 000 000 B-aktier, dra in 5 000 000 B-aktier som bolaget återköpt samt att bemyndiga styrelsen att återköpa och försälja egna aktier. I enlighet med det beslut om syntetiskt återköp som fattades av en extra bolagsstämma i Trelleborg den 24 januari 2001 föreslår styrelsen den extra bolagsstämman att avsluta Trelleborg AB:s syntetiska återköpsprogram genom inlösen av 10 000 000 B-aktier, motsvarande det underliggande antalet aktier i det syntetiska återköpsprogrammet. Ändamålet med inlösen är att slutreglera det syntetiska återköpsprogrammet i enlighet med det beslut som togs av Trelleborgs extra bolagsstämma den 24 januari 2001. Handelsbanken har åtagit sig att anmäla 10 000 000 B-aktier till inlösen. Aktierna har Handelsbanken förvärvat för att täcka den exponering Trelleborgs syntetiska återköpsprogram givit upphov till. Det belopp som skall betalas för varje inlöst aktie uppgår till det lägsta beloppet av (i) genomsnittet av de lägsta dagliga betalkurserna för Trelleborgs B-aktie under de fem bankdagarna närmast före bolagsstämman den 16 november 2001 (den 9,12,13,14,15 november) minskat med 5 kronor och (ii) den lägsta noterade betalkursen den första bankdagen efter bolagsstämman (den 19 november) minskat med 5 kronor. Observera att det belopp som betalas per inlöst B-aktie kommer att vara minst 5 kronor under aktuell marknadskurs. Mot denna bakgrund bör aktieägare som önskar avyttra aktier noga överväga att göra detta till marknadskurs över Stockholmsbörsen istället för att delta i inlösenerbjudandet. De aktier som inlöses skall bestämmas genom ett frivilligt erbjudande till bolagets aktieägare med en anmälningstid från den 22 oktober till och med den 2 november 2001. Styrelsen har vidare beslutat att föreslå den extra bolagsstämman att genom indragning eliminera 5 000 000 B-aktier (motsvarande 4,7 procent av antal aktier i bolaget) som bolaget återköpt. När indragningen är genomförd, vilket beräknas ske i december, kommer Trelleborg att äga 3 960 800 B-aktier, motsvarande 4,4 procent av bolagets aktier efter att föreslagna åtgärder är genomförda. Syftet med indragningen är att öppna möjligheten för styrelsen att om man finner det lämpligt utskifta ytterligare kapital genom återköp. Styrelsen har även beslutat föreslå den extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att återköpa och försälja egna aktier. Återköp skall ske över Stockholmsbörsen under perioden fram till ordinarie bolagsstämma år 2002. Bemyndigandet begränsas av att bolaget vid var tid får inneha högst 10 procent av aktierna i bolaget. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur. Försäljning av egna aktier får ske på annat sätt än över Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv. Som ett led i indragningen av de återköpta aktierna och i syfte att underlätta den administrativa hanteringen, föreslår styrelsen en riktad nyemission till Handelsbanken av 15 000 000 inlösenbara aktier av en ny serie E, vilka tecknas till nominellt belopp 25 kronor. Dessa aktier föreslås inlösas till motsvarande belopp uppräknat med en räntefaktor. I en kommentar till beslutet säger koncernchefen Fredrik Arp: "Vi har nu normaliserat vår finansiella struktur vilket varit angeläget för att kunna skapa rätt utveckling för våra aktieägare. Samtidigt har vi kvar kraft att fullfölja vår expansionsstrategi." Trelleborg AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta ekonomi- och finansdirektör Jan Björck, tel 0410-670 28, eller Trelleborgs informationsavdelning, 0410 - 670 00. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor (proforma inklusive de senaste förvärven) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00290/bit0001.pdf