Bolagsstämma | Trelleborg Group

Bolagsstämma

Bolagsstämma Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 april 2001 kl 15.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast torsdagen den 19 april 2001 kl 15.00 - per post under adress Trelleborg AB, Viveca Olsson, Koncernstab Juridik, Box 153, 231 22 Trelleborg, - per telefax 0410-439 72, - genom e-post till adress legal.dep@trelleborg.com, - per telefon 0410-670 31, 670 25 eller 670 00 eller - via internet på sidan www.trelleborg.com/anmalan Vid anmälan skall uppges namn och personnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, skall fullmakten jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas till bolaget före bolagsstämman. För rätt att delta i stämman måste aktieägare senast torsdagen den 12 april 2001 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste således senast denna dag tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn (sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna). PROGRAM 13.00-15.00 Registrering och lätt förtäring 14.15 Bolagsstämmolokalen öppnas 15.00 Bolagsstämman börjar FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Val av en eller två justeringsmän 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5 Godkännande av dagordning 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7 Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten 8 Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till utdelning se nedan) c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen (se nedan) och revisorerna 11 Val av styrelse (se nedan) 12 Beslut om förlängning av återköpsprogrammet beslutat vid extra bolagsstämma i juni 2000 (se nedan) 13 Optionsprogram till ledande befattningshavare (se nedan) 14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontant utdelning om 3:75 kr per aktie. Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås den 2 maj. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att skickas ut från VPC den 7 maj. Avstämningsdagen, respektive utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen. ARVODEN Aktieägare som tillsammans representerar drygt 60 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att från och med 2001 höja arvodet till styrelseordföranden från 200.000 kr till 300.000 kr samt till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen från 100.000 kr till 150.000 kr. VAL Aktieägare som tillsammans representerar drygt 60 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår omval av Rune Andersson, Ann- Christine Albertsson, Fredrik Arp, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindkvist, Anders Narvinger, Lennart Nilsson och Didrik Normark. BESLUT OM FÖRLÄNGNING AV ÅTERKÖPSPROGRAMMET BESLUTAT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JUNI 2000 Vid extra bolagsstämma den 27 juni 2000 bemyndigades styrelsen: 1) Att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma (dvs ordinarie bolagsstämma år 2001) förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. För förvärvade aktier får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur. Styrelsen bemyndigades vidare: 2) Att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma (dvs ordinarie bolagsstämma år 2001) avyttra bolagets egna aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på OM Stockholmsbörsen. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt avse högst så många aktier som motsvarar 10 % av antalet aktier i bolaget. Styrelsen föreslår nu att bolagsstämman beslutar: dels att styrelsens bemyndigande under punkt 1 ovan utsträcks att gälla intill nästa ordinarie bolagsstämma, d.v.s. ordinarie bolagsstämma år 2002, dels att styrelsens bemyndigande under punkt 2 ovan utsträcks att gälla intill nästa ordinarie bolagsstämma, d.v.s. ordinarie bolagsstämma år 2002. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under denna punkt hålles tillgängligt på bolagets huvudkontor under adress Trelleborg AB, Viveca Olsson, Box 153, 231 22 Trelleborg. OPTIONSPROGRAM TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget skall utställa högst 1.100.000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B i bolaget samt överlåta högst 1.100.000 aktier av serie B i bolaget i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att inom ramen för optionsprogram beslutat vid bolagsstämman 2000, under 2001 ställa ut högst 1.100.000 köpoptioner. Optionerna skall utan vederlag tilldelas vissa ledande befattningshavare och skall utgöra en del av befattningshavarnas totala kompensationspaket. Programmet omfattar koncernchef, koncernledning samt vissa andra ledande befattningshavare. Tilldelning för 2001 omfattar ca 120 personer med lägst 5.000 optioner och högst 40.000 optioner per person. Optionerna kan utnyttjas till aktieköp under perioden 1 oktober 2003 - 31 mars 2004 till en lösenkurs om 125 % av genomsnittlig kurs för Trelleborgs B-aktie vid OM Stockholmsbörsen under perioden 10-18 april 2001. Vidare innebär förslaget att bolaget får rätt att överlåta högst 1.100.000 aktier av serie B i bolaget till ett försäljningspris motsvarande ovan nämnda lösenkurs i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas. Antalet aktier jämte försäljningspriset för de aktier som omfattas av beslutet om överlåtelse enligt denna punkt kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Optionsprogrammet innebär ingen utspädning av aktieägarnas nuvarande ägande, eftersom de aktier som kan komma att säljas till följd av optionsprogrammet kommer att ha inköpts av bolaget. Bolagsstämmans beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under denna punkt hålles tillgängligt på bolagets huvudkontor under adress Trelleborg AB, Viveca Olsson, Box 153, 231 22 Trelleborg från och med den 19 april 2001. INFORMATION OM PARKERING OCH BUSSNING FRÅN BILIA TILL STÄMMOLOKALEN Eftersom antalet parkeringsplatser vid Söderslättshallen är begränsat kommer buss att finnas tillgänglig från kl 13.00 för transport från Bilia, Hedvägen 111 - där gratis parkeringsplatser finns - till stämmolokalen samt tillbaka till Bilia efter stämman. Busstransporten är gratis och avgår med ca tio minuters intervall. Sista avgång från Bilia före stämman är kl 14.30. Trelleborg i mars 2001 STYRELSEN Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s informationsavdelning, tel. 0410-670 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT00570/bit0001.pdf