Bokslutskommuniké 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 Resultat efter finansnetto 1550 MSEK (616) och vinst per aktie 8:60 (4:20) Resultat efter finansnetto (exkl jämförelsestörande poster) 974 MSEK (599) och vinst per aktie (exkl jämförelsestörande poster) 6:35 (4:05) 51% av Handelsverksamheten avyttrad Förvärv av Invensys AVS Förslag om återköpsprogram med rätt att köpa upp till 10% av aktierna Förslag om utdelning på 3:25 kronor (2:00) Koncernen Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning 1999 uppgick till 23 345 MSEK (25 041). Nedgången beror på avyttringar dels av huvuddelen av sektor Övrigt under året, dels av 51% i Handelssektorn den 30 november 1999. Koncernens Industrisektor ökade sin omsättning med 12% till 8 701 MSEK, huvudsakligen genom nyförvärv men också genom organisk tillväxt främst inom affärsområdet Trelleborg Automotive. Resultat Rörelseresultatet för koncernen uppgick 1 551 MSEK (736). Jämförelsestörande poster uppgick till 576 MSEK. Avyttringen av 51% av Handelssektorn gav en vinst på 950 MSEK. Tidigare under året gjorda avyttringar inom Sektor Övrigt, främst aktier i BPA och Sorb Industri har givit en vinst på ca 300 MSEK. Reservationer för omstruktureringsprogrammet inom Industrisektorn, -259 MSEK samt nedskrivning av fastigheter, -210 MSEK, avvecklingskostnader inom Sektor Övrigt -170 MSEK och övriga omstruktureringsposter -35 MSEK ingår också i jämförelsestörande poster. Koncernens finansnetto uppgick till -1 MSEK. Det har påverkats positivt av valutakursvinster. Kassainflödet i samband med försäljningen av 51% av Handelssektorn gav ett positivt finansnetto under december månad. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 1 550 MSEK (616). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick 1999 års resultat till 974 MSEK jämfört med 599 MSEK 1998, en resultatförbättring med ca 63%. Årets skattekostnad uppgick till -543 MSEK, varav -316 MSEK är hänförliga till avyttringen av Handelssektorn. Betald skatt uppgick till drygt 100 MSEK. Årets nettoresultat blev 1 006 MSEK (492), motsvarande 8:60 kronor per aktie. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick årets nettoresultat till 746 MSEK, motsvarande 6:35 kronor per aktie. Balansräkning, kassaflöde och investeringar Koncernens finansiella nettotillgångar uppgick till 3 499 MSEK (-3 287). Av förändringen är 6 685 MSEK beroende på avyttringar av enheter, främst 51 % av Handelssektorn som påverkade nettoskuldsättningen med 5 625 MSEK. Det operativa kassaflödet uppgick till 1 077 MSEK (292). Det kassamässiga rörelseöverskottet, dvs rörelseresultat efter återläggning av avskrivningar uppgick till 1 557 MSEK (1 540). I koncernens likvida tillgångar ingår preferensaktier i Boliden med ett bokfört värde på 524 MSEK. Vid slutet av 1999 var marknadsvärdet för dessa aktier ca 1 075 MSEK. Bruttoinvesteringarna uppgick till 811 MSEK. Vid SPP:s fördelning av dess överskottsmedel har ca 200 MSEK tilldelats Trelleborgkoncernens nuvarande enheter. SPP har ännu ej deklarerat på vilka villkor och när dessa medel blir tillgängliga. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 66,4% (54,3). Eget kapital per aktie uppgick vid årets utgång till 78:50 kronor. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,0% (4,5). Koncernens innehav av stamaktier i Boliden utdelades till aktieägarna enligt beslut på årets bolagsstämma. Detta motsvarade 6:45 kronor per Trelleborgaktie. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/14/20000214BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/14/20000214BIT00600/bit0002.pdf