Delårsrapport januari-mars 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2000 * Resultat efter finansnetto steg med 50 procent till 234 MSEK (156) * Rörelseresultatet ökade till 218 MSEK (174) * Marknadsuppgång och åtgärdsprogram ger förbättrat rörelseresultat i alla affärsområden Förvärvet av Invensys AVS genomfört Koncernen Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning uppgick för perioden till 2 969 MSEK (6 063). För jämförbara enheter steg netto-omsättningen med 9 procent. För fordonsindustrin var marknadsutvecklingen fortsatt stark i Nordamerika medan Europa visade en viss tillbakagång. För de övriga affärsområdena förbättrades marknaden under kvartalet vilket påverkade försäljningen positivt. Resultat Rörelseresultatet för koncernen steg till 218 MSEK (174). Resultatförbättringar inom samtliga affärsområden och tillskottet från den nyförvärvade AVS-verksamheten, uppvägde mer än väl resultatnedgången till följd av under 1999 avyttrade enheter. Koncernens resultatandel före skatt i Trenorkoncernen (49 procent) - Trelleborgs tidigare Handelsverksamhet - uppgick till 29 MSEK jämfört med ett rörelseresultat på 57 MSEK för hela verksamheten under motsvarande period i fjol. Resultatutvecklingen påverkas positivt av den goda marknadsutvecklingen i Norden vilket givit Ahlsell, Bröderna Edstrand och Starkki förbättrade resultat. Övriga bolags resultat blev -3 MSEK (19) på grund av att huvuddelarna av verksamheten såldes under föregående år. Koncernens finansnetto uppgick till 16 MSEK (-18). Resultatet efter finansnetto blev 234 MSEK (156) och nettoresultatet blev 165 MSEK (108). Balansräkning, kassaflöde och investeringar Efter förvärvet av AVS-verksamheten från Invensys uppgick koncernens sysselsatta kapital till 7 385 MSEK vid periodens slut. Netto räntebärande tillgångar uppgick till 1 434 MSEK och soliditeten var 62,5 procent. I likvida medel ingår preferens-aktier i Boliden med bokfört värde på 524 MSEK. Per den 31:e mars var marknadsvärdet för dessa aktier ca 750 MSEK. Koncernens operativa kassaflöde förbättrades kraftigt jämfört med motsvarande period i fjol till 149 MSEK (-110). Investeringarna blev 71 MSEK (205). Affärsområdena För att renodla Trelleborgs Automotiveverksamhet och underlätta integrationen av AVS-förvärvet har vissa produkt-områden - kalandrerade material, vissa formgodsprodukter och produktområde golv - flyttats från affärsområde Automotive till affärsområde Engineered Systems. Redovisningsmässigt sker detta från 1 januari 2000. Historiska jämförelsetal följer den nya strukturen. Trelleborg Automotive Den nordamerikanska fordonsmarknaden var fortsatt mycket god under kvartalet medan den europeiska personbils-marknaden visar på en mindre nedgång. Positiva tecken har kunnat skönjas på de mexikanska och brasilianska marknaderna efter en svag utveckling på grund av de ekonomiska förhållande som råder. Förvärvet av Invensys/AVS genomfördes den 1 mars 2000 och integrations- och omstruktureringsprocessen startades omedelbart. En ny organisation för alla affärsområdets affärsenheter har införts och arbetet med integrations-processen fortgår. Verksamheten ingår i affärsområdet från nämnda datum. En strukturreserv på 600 MSEK ingår i förvärvsbalansen för planerade åtgärder. I linje med tidigare information bedöms dessa åtgärder ge full effekt inom en tvåårsperiod. Förvärvet väntas dock positivt påverka vinst per aktie för koncernen redan under innevarande år. Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 991 MSEK (496). Exklusive den nyförvärvade verksamheten ökade försäljningen med drygt 20 procent främst genom volymutvecklingen i Nordamerika och laminatverksamheten men också positivt påverkad av dollarförstärkningen. Utvecklingen i den förvärvade AVS-verksamheten var enligt förväntningar i mars. Rörelseresultatet steg under kvartalet till 101 MSEK (53). Exklusive förvärv innebär detta en ökning med ca 30 procent. Trelleborg Wheel Systems Nettoomsättningen uppgick till 785 MSEK, jämfört med 731 MSEK under första kvartalet 1999, vilket är en förbättring med 7 procent. Efterfrågan på lantbruksdäck till fordonstillverkare visade en ökning på den europeiska marknaden under perioden liksom efterfrågan på skogsdäck som är mycket hög, bl.a. som en följd av de stormar som drabbade Europa under slutet av 1999. Gaffeltruckstillverkarna på den nordamerikanska marknaden ökar sin produktion och efterfrågan på industridäck har därför varit fortsatt stark. Den europeiska marknaden för industridäck återhämtar sig också med en uppgång i efterfrågan som följd. Affärsområdets marknadsinvesteringar i Sydostasien, Brasilien och Sydafrika ger positiv effekt och försäljningen i regionerna visar på stark tillväxt. Strukturprojekten inom affärsområdet löper enligt plan och den sista etappen, som omfattar flyttning av hjulproduktionen från Belgien till Sävsjö, påbörjades under mars. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 61 MSEK (41), en förbättring med nära 50 procent jämfört med samma period 1999. Trelleborg Engineered Systems Marknaden för industriförnödenheter har förbättrats både i Nordamerika och Europa. En ökning av antalet nya projektförfrågningar kan nu noteras inom den annars fortsatt svaga marknaden för den projektrelaterade verksamheten inom olje-, offshore- och infrastruktursektorn. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 771 MSEK (731). Strukturprojektet inom Trelleborg Industrial Hose, som är en del av koncernens strukturprogram, pågår och beräknas ge full effekt andra delen av år 2001. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 36 MSEK (25) vilket är en förbättring med 44 procent. Förbättringen beror på ökad efterfrågan på industriförnödenheter såväl som en förbättrad kostnadsstruktur. Resultatförbättringarna kommer från både den västeuropeiska och nordamerikanska verksamheten medan uppstarten i Mexiko fortsatt belastar resultatet. Trelleborg Building Systems Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 347 MSEK (282) och rörelseresultatet mer än fördubblades och uppgick till 24 MSEK (10). Marknadsutvecklingen har varit positiv under perioden för affärsområdet. Efterfrågan på den svenska byggmarknaden har ökat vilket förstärkt försäljningen och lönsamheten särskilt inom affärsenheten Roofing. Även den tyska marknaden har haft en god utveckling under kvartalet vilket positivt påverkat affärsenheten Industrial Profiles. Effektivitetsförbättringar inom affärsområdets fabriksenheter har också bidragit till den gynnsamma resultat-utvecklingen. Detta omfattar bl. a. ett strukturprojekt i profilenheten i UK som avslutades vid årsskiftet samt ett strukturprojekt inom affärsenheten Roofing som är under genomförande innebärande en integration av de två svenska produktionsenheterna. Utsikter 2000 Utsikterna för helåret 2000 lämnade i bokslutskommunikén för 1999 kvarstår, vilket innebär följande: Under första kvartalet har marknadstrenderna bekräftats bl. a. vad gäller fordonsindustrin och marknaden för industriförnödenheter. Resultatutvecklingen under första kvartalet bekräftar också det fokus på bättre intjäning i befintlig rörelse som nu prioriteras bl. a. med stöd av pågående strukturprogram. Förvärvet av Invensys/AVS har nu genomförts och ett omfattande arbete pågår för att skapa ytterligare tillväxt så väl via förvärv som internt. Ytterligare positiv resultatpåverkan kan erhållas vid försäljning av tillgångar utanför kärnverksamheten, t ex delar av Trenor-innehaven och/eller Boliden preferensaktier. Därtill kommer eventuell ersättning från SPP omfattande ca 200 MSEK som kan förväntas erhållas under året. Trelleborg den 13 april 2000 Fredrik Arp Verkställande direktör En stämmokommuniké publiceras efter Trelleborg AB:s ordinarie bolagsstämma idag med bl.a. en redogörelse kring beslut om utdelning och återköp av aktier. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s Ekonomi- och finansdirektör Jan Björck, tel: 0410-670 28, eller av Informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69. Delårsrapporten och annan information om Trelleborgkoncernen, bl a intressenttidningen T-TIME, finns också tillgängligt på Internet under adress www.trelleborg.com. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av Trelleborg AB:s revisorer. Delårsrapport januari-juni 2000 lämnas den 20 juli 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/13/20000413BIT00690/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/04/13/20000413BIT00690/bit0002.pdf Hela rapporten