Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1998 För att ge en rättvisande bild av koncernens ställning och intjäningsförmåga framåt i tiden har 1998 års formella resultat- och balansräkning kompletterats med proformaräkningar, som baseras på att nuvarande aktieinnehav i Boliden, på sätt som föreslås, delas ut till aktieägarna i maj 1999. Årets rörelseresultat uppgick till 736 MSEK, proforma 980 MSEK. Årets resultat efter finansnetto uppgick till 616 MSEK, proforma 860 MSEK. Industri- och handelsverksamhetens nettoomsättning ökade med 51 procent. Efter rapportperiodens utgång har beslut fattats att föreslå bolagsstämman att dela ut nuvarande aktieinnehav i Boliden Ltd. Till ny VD och koncernchef har utsetts Fredrik Arp. --------------------------------------------------- Nettoomsättning, resultat och lönsamhet Koncernens nettoomsättning 1998 uppgick till 25 041 MSEK (20 825, exklusive Boliden 16 222). Omsättningen för Industrisektorn uppgick till 7 690 MSEK (6 782) och för Handelssektorn till 14 792 MSEK (8 379). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 736 MSEK (2 609). I rörelseresultatet ingår resultatandelar före skatt i Boliden Ltd med -244 MSEK (589). 1998 års rörelseresultat inkluderar en reavinst på 17 MSEK i samband med avyttringen av Intertrade och Chemtrade. I 1997 års rörelseresultat ingår en reavinst vid avyttringen av 55 procent av aktierna i Boliden uppgående till 1 309 MSEK. Rörelseresulatet för koncernens industri- och handelsverksamhet uppgick till 980 MSEK jämfört med 711 MSEK 1997, en förbättring med 38 procent. Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -120 MSEK (-59). Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 616 MSEK (2 550). Enligt proformaräkningen uppgick motsvarande resultat till 860 MSEK. Årets nettoresultat uppgick till 492 MSEK. Balansräkning, kassaflöde och investeringar Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årets utgång till 3 287 MSEK, en ökning med 2 419 MSEK. Härav uppgick förvärven till 1 297 MSEK. Det kassamässiga rörelseöverskottet, dvs rörelseresultat efter återläggning av avskrivningar, uppgick till 1 540 MSEK. Likvida medel uppgick vid årets utgång till 855 MSEK (3 573, varav 2 413 utgjorde fordringsbevis avseende avyttringen av Boliden). Soliditeten uppgick vid årets slut till 54,3 procent och räntabiliteten på eget kapital till 4,5 procent. Motsvarande nyckeltal avseende proforma 1998 är soliditet 48,6 procent och räntabilitet på eget kapital 7,5 procent. Bruttoinvesteringarna uppgick till 806 MSEK (963). Trelleborg har förbundit sig att genom Trelleborg International BV och Trelleborg International AB teckna sin andel om 95,6 MCAD av Boliden Ltd:s förestående nyemission av preferensaktier om 223 MCAD, förutsatt att utdelnings- och konverteringsvillkoren är tillfredsställande. Dessa preferensaktier omfattas inte av nedanstående utdelningsförslag. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/09/19990209BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/02/09/19990209BIT00450/bit0002.pdf