Delårsrapport januari-mars 1999

Delårsrapport januari-mars 1999 *Rörelseresultat 174 MSEK (221). *Resultat efter finansnetto 156 MSEK (200). *Sorb Industri AB till Stockholmsbörsen. Skoogs tyska verksamhet avyttrad. *Ny strategisk inriktning. *Strukturprogram planeras. Baserat på styrelsens och VD:s förslag att dela ut Trelleborgs innehav av stamaktier i Boliden Ltd redovisas innehavet i Boliden inte enligt kapitalandelsmetoden efter den 31 december 1998. Nettoomsättning, resultat och lönsamhet Nettoomsättningen för första kvartalet 1999 uppgick till 6 063 MSEK (6 073). Exklusive avyttrade verksamheter uppgick nettoomsättningen 1998 till 5 810 MSEK. Rörelseresultatet för årets tre första månader uppgick till 174 MSEK (221). Rörelseresultatet 1998 exklusive resultatandelar i Boliden Ltd och de avyttrade enheterna Intertrade och Chemtrade var 173 MSEK. Avkastningen på koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 6,2 procent (8,0). Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 156 MSEK (200). Finansnettot har under kvartalet påverkats positivt av kursvinster. Resultatet efter skatt och minoritetsandelar uppgick till 108 MSEK (148, exklusive Boliden 126 MSEK). Balansräkning, kassaflöde och investeringar Koncernens nettolåneskuld uppgick vid mars månads utgång till 3 099 MSEK, en förbättring under perioden med 188 MSEK. Vid avyttringen av Skoogs tyska verksamhet erhölls 191 MSEK. Det kassamässiga rörelseöverskottet, dvs rörelseresultatet efter återläggning av avskrivningar uppgick till 320 MSEK (322). Baserat på proformabalansräkningen uppgick skuldsättningsgraden till 36 procent. Den 1 april 1999 skedde inlösen av koncernens PRI-pensionsskuld och i fortsättningen kommer premiebetalning att ske av pensionskostnaderna. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 410 MSEK (3 163, inklusive fordringsbevis avseende avyttrade Bolidenaktier). Av ökningen på 555 MSEK under 1999 består 520 MSEK av innehavet av preferensaktier i Boliden Ltd. Avkastningen på dessa uppgår till 5 procent. Trelleborg har förbundit sig att inte avyttra innehavet före slutet av september 1999 utan tillstånd från emissionsbankerna. Soliditeten enligt proformabalansräkningen uppgick till 48,0 procent (53,9). Bruttoinvesteringarna uppgick till 205 MSEK (163). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/22/19990422BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/22/19990422BIT00550/bit0002.pdf