Vägen till framtiden

Lastbil på en elektrisk väg

Sverige har satt upp det ambitiösa målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes vägtransporter med 70 procent från 2010 till 2030. Detta kräver en minskning av utsläppen med en miljon ton per år under de kommande tio åren och elektrifiering av vägar är nyckeln till att uppnå detta mål. Fyra olika lösningar för vägelektrifiering testas i Sverige och Trelleborg Seals & Profiles bidrar med en skräddarsydd tätningslösning.

 

För att uppfylla miljömålen i FN:s Agenda 2030 måste transportsektorn minska utsläppen genom att ersätta fossila bränslen med alternativ med låga koldioxidutsläpp. Möjliga vägar framåt inkluderar elektrifiering av vägtransportsektorn genom elfordon med statisk laddning, elektriska vägsystem och användning av elektricitet för att producera bränsle.

Sverige är en pionjär när det gäller elektriska vägsystem. Landet har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes vägtransporter med 70 procent från 2010 till 2030. År 2020 var minskningen endast 20 procent, vilket innebär en årlig minskning på en miljon ton under de återstående 10 åren. Så det finns ett behov av att trappa upp för att nå målet.

Trafikverket har till uppgift att identifiera vägar i Sverige där elektrifiering är möjlig och fyra olika lösningar har testats på demonstrationssträckor. Målet för regeringen är att hitta 3 000 kilometer vägar med tung trafik som kan anpassas för elektrifiering.

Den första provsträckan har en luftledning längs en två kilometer lång sträcka på E16 nära Sandviken i mellersta Sverige, där lastbilar utrustade med strömavtagare används som testfordon. Testperioden på fyra år avslutades 2020.

Den andra provsträckan är projektet eRoad Arlanda, en två kilometer lång sträcka på den allmänna vägen mellan Arlanda flygplats utanför Stockholm och Rosersbergs logistikcentrum. Fordonen använder en rörlig arm för att leda elektricitet från en elskena som ligger försänkt i vägbanan. Testperioden för denna installation är 2018 till 2021.

Ett tredje sätt att förse fordon med el är en konduktiv förbindelse mellan elvägen och fordonet genom en uppsamlare som finns installerad under fordonet. Uppsamlaren ansluter till vägen genom att glida längs elektrifierade skenor som läggs ovanpå vägen och på så sätt överför kraft och laddar fordonets batterier, vilket ger en effektiv överföring av kraft från skenorna till fordonet. Denna lösning testas i Evolution Road-projektet i Lund med en stadsbuss som primärt testfordon. Testperioden är mellan 2020 och 2022.

Slutligen demonstrerar Smartroad Gotland en 1,6 kilometer lång elväg belägen mellan flygplatsen och centrala Visby på Gotland. Detta är ett induktivt system där mottagarna tar upp elektricitet under fordonets chassi från en kopparkabel som ligger försänkt i vägbanan. Testperioden här är också mellan 2020 och 2022.

”Det krävs en mängd lösningar för att alla typer av trafik ska kunna ställa om till ett fossilfritt system, säger Jan Pettersson, chef för Trafikverkets program för elektrifiering av tunga transporter. ”Elvägar är en lösning med mycket stor potential som samtidigt utnyttjar befintlig väginfrastruktur. Det kan också behövas andra tekniker än de som demonstreras på dessa provsträckor .”

Trafikverket konstaterar i sin senaste rapport om utvecklingen av elvägar att konceptet kommer att vara mest lämpat för långväga transporter på de mest trafikerade vägarna och att de prioriterade huvudvägarna i ett första steg ligger mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Incitamentet att investera i fordon för elvägar kommer att bero på andelen gods som transporteras på dessa vägar och Trafikverket beräknar att volymen bör vara 40 procent eller mer för att göra denna lösning lönsam.

Men Pettersson menar ändå att eldrivna vägtransporter har potential i Sverige.

”Baserat på demonstrationerna och andra faktorer har vi identifierat minst 2 400 kilometer vägar som är lämpliga för elektrifiering”, säger han.

 

En elektrisk väg
En nyckelmarknad för Trelleborg