Återköp av aktier av serie B i Trelleborg under vecka 15, 2022

Trelleborg AB (LEI-kod 213800XY16PAWG2PAD14) har under perioden 11 april–14 april 2022 återköpt sammanlagt 361 762 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000114837) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 500 000 aktier av serie B till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som Trelleborg tillkännagav den 25 mars 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 mars 2022–26 april 2022 och genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att börja anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.

Aktier av serie B i Trelleborg har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
20220411 111 535 214,3604 23 908 687
20220412 117 437 214,0311 25 135 170
20220413 94 408 214,468 20 247 495
20220414 38 382 214,8208 8 245 252

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för Trelleborgs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Trelleborgs innehav av egna aktier per den 14 april 2022 till 1 755 096 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Trelleborg uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 271 071 783, varav 28 500 000 aktier av serie A och 242 571 783 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.