Återköp av aktier av serie B i Trelleborg under vecka 13, 2022

Trelleborg AB (LEI-kod 213800XY16PAWG2PAD14) har under perioden 28 mars–1 april 2022 återköpt sammanlagt 675 799 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000114837) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 500 000 aktier av serie B till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som Trelleborg tillkännagav den 25 mars 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 mars 2022 – 26 april 2022 och genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att börja anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.

Aktier av serie B i Trelleborg har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
20220328 201 940 212,1124 42 833 978
20220329 168 028 222,1953 37 335 031
20220330 128 553 218,1518 28 044 068
20220331 108 635 219,3144 23 825 219
20220401 68 643 223,4531 15 338 491

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för Trelleborgs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Trelleborgs innehav av egna aktier per den 1 april 2022 till 675 799 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Trelleborg uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 271 071 783, varav 28 500 000 aktier av serie A och 242 571 783 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.