Trelleborg presenterar nya finansiella mål och föreslår program för återköp av egna aktier

Trelleborgkoncernen anordnar idag en kapitalmarknadsdag. Under eftermiddagen kommer en genomgång ske av Trelleborgs strategiska prioriteringar och mål, koncernens finansiella utveckling samt framsteg inom hållbarhetsområdet och nya digitala lösningar. Samtliga presentationer kommer finnas tillgängliga på www.trelleborg.com.

– Trelleborgs strategi, att inneha ledande positioner i utvalda segment, ligger fast. Förutsättningarna är bättre än någonsin, både operationellt och tack vare trender såsom ökad elektrifiering, digitalisering och industriell automation. Trelleborg har här en tydlig och avgörande roll i omställningen av det globala samhället. Vi prioriterar satsningar i segment med hög tillväxt- och lönsamhetspotential, och vi fortsätter att fokusera på områden som ger oss hög avkastning på sysselsatt kapital, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

– Efterfrågan för vår balanserade portfölj av lösningar genererar försäljning och marginaler som är jämnt fördelade över konjunkturcykeln. Våra långa kundrelationer bygger på tätt innovationssamarbete med namnkunniga industriaktörer som befinner sig på samma resa som vi själva, i riktning mot bättre hållbarhet, avslutar Peter Nilsson.

– Vi har haft en bra lönsamhet och god resultatutveckling under de senaste åren, trots minst sagt utmanande marknadsförhållanden. Vi har dessutom helt nyligen avslutat en strategisk översyn från 2019, som hade i uppdrag att utvärdera olika strukturella initiativ för ett antal verksamheter. I det ingick avyttringar av flera bolag med sammanlagt drygt 3 200 MSEK i omsättning. Nu fokuserar vi fullt ut på att fortsätta utveckla koncernen, driva på den organiska tillväxten men också på att accelerera företagsförvärven, vilket stöds av vårt starka kassaflöde, säger Fredrik Nilsson, ekonomi- och finansdirektör i Trelleborgkoncernen.

– Den senaste tidens framsteg gör att vi idag med tillförsikt presenterar nya finansiella mål för koncernen, tillsammans med styrelsens avsikt att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier. Trelleborgs finansiella ställning kommer även efter de föreslagna aktieåterköpen vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten, avslutar Fredrik Nilsson.

Trelleborgs uppdaterade finansiella mål

1. Försäljningstillväxt

Den totala försäljningstillväxten över en konjunkturcykel ska uppgå till 5–8 procent.

2. EBIT-marginal

EBIT-marginalen, exklusive jämförelsestörande poster, över en konjunkturcykel ska uppgå till ≥16 procent.

3. Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive jämförelsestörande poster, över en konjunkturcykel ska uppgå till ≥14 procent.

Program för återköp av egna aktier

Styrelsen för Trelleborg avser kalla till extra bolagsstämma för att föreslå att den beslutar om att bemyndiga styrelsen att, fram till årsstämman i april 2022, fatta beslut om återköp av egna aktier över börs på sedvanliga villkor.

– Styrelsens syfte med att föreslå stämman ett återköpsprogram är att börja anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Vårt mål är att programmet blir flerårigt och avser därför återkomma till kommande års årsstämmor med förslag om återköp av egna aktier. Ambitionen är att återköpa egna aktier om cirka 2 000–3 000 MSEK per år. Styrelsens utgångspunkt är att de återköpta aktierna makuleras vid en tidpunkt som beslutas av kommande årsstämmor, säger Hans Biörck, styrelseordförande i Trelleborgkoncernen.

Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämman sker genom separat pressmeddelande. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.