Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2021

Trelleborg AB har idag, den 22 april 2021, hållit årsstämma. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes bolagsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning.

Styrelseordföranden kommer i ett anförande som publiceras på www.trelleborg.com kl. 16:30 idag bland annat redogöra för de beslut som fattades vid årsstämman samt låta den verkställande direktören redogöra för verksamheten.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 5,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning blev den 26 april 2021, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 29 april 2021.

Resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av styrelsens ledamöter Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Jan Ståhlberg samt nyval av Monica Gimre. Susanne Pahlén Åklundh hade avböjt omval. Stämman valde Hans Biörck som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, Deloitte AB, med Hans Warén som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2022.

Arvoden till styrelsen och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att ersättning till styrelsen utgår med 5 150 000 SEK (4 750 000) att fördelas med 1 900 000 SEK (1 750 000) till ordföranden och
650 000 SEK (600 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 250 000 SEK (220 000) till ordföranden och 150 000 SEK (140 000) till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 150 000 SEK (125 000) till ordföranden och 85 000 SEK (75 000) till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med
85 000 SEK (75 000) till vardera av ordföranden och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport 2020
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Beslut om instruktion för valberedningen
Stämman godkände den nomineringsprocess för valberedningen som lagts fram.

Beslut om ändring i bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

 

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på www.trelleborg.com.