Kvartalsrapport och bokslutskommuniké 2020

"Starkt avslut på året - mot ett bättre 2021”

”Likt flertalet bolag påverkades Trelleborg i hög grad av den pågående pandemin under 2020. Åtgärder för att skydda vår personal prioriterades samtidigt som vi lyckades parera den minskande försäljningen genom en flexibel kostnadsbas samt strukturella förbättringar. Trots omständigheterna kunde vi leverera ett gott resultat med en förbättrad rörelsemarginal och ett rekordstarkt kassaflöde jämfört med 2019, såväl för helåret som under det sista kvartalet.

Våra anställda på alla nivåer i hela koncernen har gjort det bästa av en svår situation, och vi har anpassat verksamheten och sättet att arbeta till den nya verkligheten på ett föredömligt sätt. Vårt decentraliserade arbetssätt har medgivit snabba operativa åtgärder inom hela organisationen.

Vi avslutade 2020 med ett starkt kvartal. Den organiska försäljningen minskade med 3 procent, det vill säga efterfrågan fortsatte att förbättras sekventiellt. Vi hade en kraftig valutamotvind som förklarar 7 procent av försäljningstappet. Kostnadssänkningar och strukturella förbättringar under året ledde tillsammans med något bättre efterfrågan till det bästa fjärde kvartal hittills för koncernen, både avseende EBIT och rörelsemarginal. Det goda resultatet uppnåddes trots en negativ valutapåverkan på EBIT som uppgick till 96 miljoner kronor. Ännu starkare var kassaflödet, nämligen det starkaste någonsin i ett enskilt kvartal.

Därmed sagt, så är vi fortsatt påverkade av coronapandemin. Lokala utbrott sker alltjämt, och i skrivande stund ligger produktionen i vissa delar i Kina nere på grund av myndighetsbeslut. På andra platser ser vi osedvanligt hög personalfrånvaro, vilket skapar operativa utmaningar och ineffektiviteter både för oss och en del av våra leverantörer.

Inom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions fortsatte återhämtningen under det fjärde kvartalet, framför allt i Asien men även i Europa. Leveranser till fordonsindustrin var mycket goda, och försäljningen till byggrelaterade marknadssegment växte något. Kraftfulla kostnadsanpassningar och en positiv försäljningsmix ledde till ett förbättrat resultat.

Trelleborg Sealing Solutions försäljning till flygindustrin påverkades fortsatt kraftigt negativt av pandemin, varför en anpassning till en långsiktigt lägre efterfrågan pågår inom affärsområdet. Marknadssituationen förbättrades däremot i merparten av övriga segment såsom generell industri och hälsovård & medicinteknik och inte minst fordonsindustrin. Asien utvecklades särskilt väl, men även situationen i Europa förbättrades tydligt under kvartalet.

Trelleborg Wheel Systems försäljningen av däck till lantbruksmaskiner ökade betydligt på flertalet marknader, drivet av uppdämt behov och en allmänt god lantbruksmarknad med ökande spannmålspriser. Leveranser av lantbruksdäck ökade på samtliga marknader, till såväl OE-tillverkare som eftermarknadskunder. Marknadssituationen var dock fortfarande besvärlig för däck till materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner, som minskade i båda säljkanalerna. Genomförda strukturella förbättringar och kostnadsanpassningar bidrog positivt till resultatet.

Inom vårt rapportsegment Verksamheter under utveckling minskade försäljningen, primärt drivet av en svag utveckling inom offshore olja & gas och tryckdukar. Verksamheterna är fortsatt påverkade av coronapandemin och de restriktioner som kvarstår.

Diskussioner med externa intressenter avseende flera av våra enheter inom Verksamheter under utveckling har intensifierats och är i några fall långt framåtskridna. Vi har goda förhoppningar att strukturaffärer kan komma att genomföras inom snar framtid. Detta är väl inom ramen för vår initiala kommunikation, dvs att alla diskussioner ska ha gett resultat innan 2021 är slut.

Vi har nyligen lanserat ett nytt ambitiöst klimatmål, ”50 by 25”, som innebär att koncernen ska halvera sina CO2-utsläpp relaterat till försäljningen 2025, tillsammans med visionen att nå en helt klimatneutral egen verksamhet, det vill säga nettonollutsläpp, vid utgången av 2035.

Avslutningsvis vill jag dela vår förhoppning att det goda resultatet under det fjärde kvartalet är en försmak på ett ännu starkare 2021. Vår strategi att vara marknadsledare i utvalda nischer har tjänat oss väl under året som gått, och Trelleborg kommer att förbättras ytterligare under kommande perioder. Vår samlade bedömning är i nuläget att efterfrågan för det första kvartalet kommer vara något bättre jämfört med det fjärde kvartalet”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

 

Fjärde kvartalet 2020

- Den organiska försäljningen minskade med 3 procent och har fortsatt påverkats av marknadsutvecklingen som en följd av coronapandemin. Nettoomsättningen under kvartalet minskade med 10 procent och uppgick till 8 118 MSEK (9 018).
 

- EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade till 1 106 MSEK (1 006), trots negativ valutapåverkan om 96 MSEK. Det motsvarar en EBIT-marginal om 13,6 procent (11,2). Detta var det bästa fjärde kvartalet hittills för både EBIT och EBIT-marginalen.  
 

- Det operativa kassaflödet uppgick till 1 813 MSEK (1 525). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 125 procent (89). Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 1,7 (2,5).
 

- Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -166 MSEK (-3 431) och avser i sin helhet omstruktureringskostnader. I 2019 års jämförelsestörande poster ingick nedskrivningar av sysselsatt kapital inom Verksamheter under utveckling om -3 198 MSEK.
 

- Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 2,90 SEK (2,45). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 2,43 SEK (-9,29).
 


Helåret 2020

- Nettoomsättningen för helåret 2020 minskade med 10 procent och uppgick till 32 836 MSEK (36 588).
 

- Den organiska försäljningen minskade med 9 procent jämfört med föregående år, starkt påverkad av coronapandemin.  
 

- EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 8 procent till 4 282 MSEK (4 658), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 13,0 procent (12,7).
 

- Jämförelsestörande poster uppgick till -397 MSEK (-3 696) och avser i sin helhet omstruktureringskostnader. I 2019 års jämförelsestörande poster ingick nedskrivningar av sysselsatt kapital inom Verksamheter under utveckling om -3 198 MSEK.
 

- Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 10,89 SEK (11,89). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 10,00 SEK (-0,73).
 

- Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 2 711 MSEK (-199).
 

- Det operativa kassaflödet uppgick till 5 332 MSEK (4 167), en ökning med 28 procent. Kassakonverteringen ökade till 125 procent (89).
 
 

Marknadsutsikter för första kvartalet 2021
Efterfrågan bedöms vara något bättre än det fjärde kvartalet 2020, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring pandemins påverkan på nästkommande kvartal är fortsatt betydande.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 27 oktober 2020 för fjärde kvartalet 2020
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det tredje kvartalet 2020, justerat för säsongsmässiga variationer.

Utdelning
Styrelsen föreslår en kontantutdelning om 5,00 SEK per aktie (–).

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 07:45 CET.